Система за контрол по събирането на пътни такси

Контролът по събирането на пътните такси се осъществява от оператора на системата в сътрудничество с Митническата администрация.

Контрол на плащанията на пътни такси

Контролът на плащанията на пътните такси се осъществява от Митническата администрация на Чешката Република. Водачът на превозното средство е длъжен при поискване от страна на митнически служител да позволи проверка на плащането на Пътните такси и функционалността на Електронното устройство, съгласно разпоредбите на § 22j ал. 1 буква e) от закона.

Митническият служител има право да спре превозното средство, да установи самоличността на Водача и на Ползвателя на превозното средство, ако Водачът не е едновременно и Ползвател, да подложи Превозно средство в Електронната система за събиране на пътни такси на проверка дали е оборудвано с функциониращо Електронно устройство (бордово устройство), дали е регистрирано в Електронната система за събиране на пътни такси и дали в Електронното устройство са въведени данни, позволяващи правилно определяне на Пътните такси и проверка на плащането на Пътните такси.

Водачът на превозното средство в Електронната система за събиране на пътни такси извършва нарушаване противоречие с разпоредбите на § 22j от закона, когато:

 • използва превозно средство, което не е оборудвано с функциониращо електронно устройство;
 • използва превозно средство без да е въвел в електронното устройство данните, позволяващи определяне на пътните такси или въведе грешни данни;
 • използва платена пътна комуникация с превозно средство, което не е регистрирано от оператора на Електронната система за събиране на пътни такси;
 • не се подчини на разпореждане на служител на полицията или митницата да позволи проверка на функционалността на електронното устройство и плащането на пътните такси, или
 • извършва непозволени действия с електронното устройство;
 • не обезпечи плащането на пътните такси.


Юридическо лице или физическо лице, извършващо стопанска дейност като ползвател на превозно средство в Електронната система за събиране на пътни такси извършва нарушение, когато в противоречие с разпоредбите на § 22i от закона:

 • не осигури регистрацията на превозното средство в Електронната система за събиране на пътни такси и не съобщи без излишно отлагане промяна в данните, необходими за регистрация;
 • не осигури монтиране на регистрираното електронно устройство в превозното средство;
 • не обезпечи плащането на пътните такси;
 • нареди, позволи или повери управлението на превозно средство, намиращо се в Електронната система за събиране на пътни такси, което не е оборудвано с функционално електронно устройство, по платена пътна комуникация;
 • използва електронно устройство, предназначено за конкретното превозно средство и регистрирано в Електронната система за събиране на пътни такси в друго превозно средство в Електронната система за събиране на пътни такси, или
 • не обучи водачите на експлоатираните от него превозни средства за начина на боравене с електронно устройство и използването му.

За горепосоченото нарушение може да бъде наложена глоба в съответствие с действащото законодателство.