Регистриране на превозно средство, освободено от задължението за плащане на пътни такси

1
Условия на Режим, освободен от плащане на Пътни такси

Задължително условие за използване на Електронни устройства (бордови устройства) в Режим, освободен от плащане на Пътни такси, е сключването на Споразумение за условията на използването на Електронно устройство в Режим, освободен от плащане на пътни такси, за превозни средства, освободени от плащането на Пътни такси.

Ползвателят на превозното средство може да сключи Споразумение за условията на използване на Електронно устройство в режим, освободен от плащането на пътни такси в Контактната точка.

Споразумението за условията на използване на Електронно устройство в режим, освободен от плащането на пътни такси или негови промени могат да бъдат сключвани от името на Ползвателя на превозното средство от управителния му орган или от лице, упълномощено в писмен вид от публични органи и организации, евентуално и от друго лице, което се легитимира пред Оператора на системата с писмено пълномощно със заверен подпис на лицето, представляващо Ползвателя на превозното средство. В същото време Потребителят е задължен да представи заверен документ, потвърждаващ юридическия му статут, както и Големия талон или Малкия талон на превозното средство. Ако предното стъкло на Превозното средство на Ползвателя е покрито с метал, Потребителят е длъжен да информира Оператора на системата за този факт при регистрацията на Превозното средство. Потребителят носи отговорност за точността на посочените данни и представените документи.

Промяната в данните на Ползвателя на превозното средство трябва да бъде съобщена на Оператора на системата посредством формуляр за рекламация. Операторът на системата е длъжен да извърши обявените промени не по-късно от тридесет (30) дни от датата на получаване на уведомлението.

2
Къде можете да получите допълнителна информация

Всички права и задължения на Ползвателите на превозни средства, освободени от плащане на Пътни такси, се уреждат от съответните разпоредби на Общите търговски условия на Оператор на Електронна система за събиране на пътни такси и съответните разпоредби на закона. 

Допълнителна информация относно регистрацията на превозни средства в системата за пътни такси ще намерите на:

  • в интернет страницата www.mytocz.eu в раздел Обслужване на клиенти;
  • на телефона на клиента +420 243 243 243