Az elektronikus útdíjfizetés feltételeiről kötött megállapodások

Az elektronikus útdíjfizetés feltételeiről kötött megállapodások különböző díjfizetési módban

Az utólagos díjfizetés feltételeiről kötött megállapodások

Az Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodásokat vagy azok módosításait az Üzembentartó nevében képviselője vagy olyan személy kötheti meg, aki a Rendszerüzemeltetőnek hitelesített meghatalmazással igazolja, hogy eljárhat az Üzembentartó nevében. A meghatalmazás űrlapot az Üzembentartó a Kapcsolattartó ponton átveheti, vagy az Ügyfélszolgálati portálról kinyomtathatja.

Az Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodás megkötése céljából a Jármű üzembentartója a Rendszerüzemeltető számára elsősorban az alábbi adatokat köteles szolgáltatni:

 1. ha az Üzembentartó jogi személy, a név vagy cégnév és a székhely,
 2. ha az Üzembentartó magánszemély, utónév, családi név, születési idő, lakcím
 3. a meghatalmazott személy utóneve és családi neve, születési ideje, állampolgársága és lakcíme,
 4. a Jármű üzembentartójának statisztikai száma, amennyiben ilyennel rendelkezik, esetleg más országban hasonló azonosító adat,
 5. a Jármű üzembentartójának adószáma vagy áfa-adószáma, amennyiben ilyennel rendelkezik,
 6. a Jármű üzembentartójának cégnyilvántartási vagy egyéb nyilvántartási adatai, ha nyilvántartásban szerepel,
 7. a Jármű forgalmi rendszáma és a nyilvántartó ország,
 8. a hatályos jogszabályok, főképpen a Kormányhatározat szerinti Járműkategória,
 9. a Jármű össztömege, tengelyszáma és környezetvédelmi besorolása,
 10. a Jármű fel van-e szerelve olyan berendezésel, vagy átesett-e olyan átalakításon, amelyek gátolhatják az Elektronikus berendezés szabályos működését
 11. Utólagos díjfizetési mód választása esetén a díjköteles útszakasz várható hossza, amelyet az Üzembentartó adott időegység alatt meg kíván tenni;
 12. az Üzembentartó banki adatai,
 13. az Üzembentartó elérhetőségei, beleértve az e-mail-címet is.

Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodás halasztott fizetéssel 

Az Üzembentartó bármely Kapcsolattartó ponton vagy az Önkiszolgáló ügyfélzónán keresztül bármennyi általa üzemben tartott díjköteles járműre megkötheti a halasztott fizetésre vonatkozó Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodást. Ha az Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodást Kapcsolattartó ponton köti, az írásos Megállapodást az Üzembentartó a Kapcsolattartó ponton  vagy azon kívül írja alá, utóbbi esetben azt postán juttatja el a Rendszerüzemeltetőnek. Ha a halasztott fizetésre vonatkozó Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodás megkötésére a Kapcsolattartó ponton kívül kerül sor, az Üzembentartó aláírását hitelesíteni kell. Ha a halasztott fizetésre vonatkozó Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodás megkötésére az Önkiszolgáló ügyfélzónán keresztül kerül sor, az Üzembentartó az elektronikus formájú megállapodást minősített elektronikus aláírással látja el. 

Az Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodás hatályosságának feltétele a Bankgarancia meglétét bizonyító Fedezetlevél bemutatása; cseh pénznemben a bankgarancia összegének meghatározása az alábbi képlet szerint történik:

BZ = ∑ (T * KM * (FO + 2 * DD + 3))

ahol:

 • "BZ" jelentés Bankgarancia
 • „∑“ a halasztott fizetésre vonatkozó Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodásban szereplő Járművekre érvényes részgaranciák összegét jelenti; 
 • „T“ az adott járműkategóriára érvényes legmagasabb tarifát jelenti,
 • „KM“ az adott Jármű által a Díjköteles utakon egy nap alatt valószínűsíthetően megtett kilométerszámot jelenti,
 • „FO“ a napokban megadott számlázási időszak,
 • „DD“ a számla napokban megadott fizetési határidejét jelöli.

Az adott képlet szerinn kiszámított Bankgarancia összege az Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodásban szereplő minden Jármű után legkevesebb 2 500 Kč. A bankgarancia maximális összege nincs korlátozva.

A Rendszerüzemeltető jogosult arra, hogy a benyújtott Bankgaranciát a kézhezvételét követő 30 napos határidővel bírálja el, és döntsön annak elfogadásáról vagy elutasításáról. Ezt követően jóváhagyó vagy elutasító döntéséről tájékoztatja az Üzembentartót, elutasítás esetén annak okát is közli.

Az Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodás a a Bankgaranciát megerősítő Fedezetlevél elfogadásának napjától hatályos. A Rendszerüzemeltető felszólítására a Jármű üzembentartója ezt követően a Kapcsolattartó vagy Értékesítési ponton átveheti az Elektronikus berendezést (fedélzeti egységet), vagy azt számára postán küldik el.

A halasztott fizetésre vonatkozó Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodás módosítása 

Ha megváltoznak azok az adatok, amelyek alapján a Bankgarancia minimális összege kiszámításra került, és /vagy a Bankgarancia nem nyújt kellő fedezetet, a Jármű üzembentartója köteles új Bankgaranciát vagy a kiállított és a Rendszerüzemeltető által elfogadott Bankgaranciát kiegészítő módosítást benyújtani. Az új vagy a módosított Bankgaranciában figyelembe kell venni a Bankgarancia minimális összegének számításában történt változásokat. Ezt követően a Rendszerüzemeltető a jóváhagyó vagy elutasító döntéséről tájékoztatja az Üzembentartót, elutasítás esetén annak okát is közli.

A Rendszerüzemeltető jogosult arra, hogy egyoldalúan emelje a Bankgarancia minimális összegét, a Jármű üzembentartója pedig köteles megfelelő mértékű biztosítékot szolgáltatni az Útdíjfizetési kötelezettség teljesítésére.

Az Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodást az Üzembetartó vagy az általa meghatalmazott személy személyesen a Kapcsolattartó ponton, a reklamációs  űrlap kitöltésével vagy az Önkiszolgáló ügyfélzónán keresztüĺ módosíthatja. 

A Rendszerüzemeltető az adatváltozást haladéktalanul átvezeti az elektronikus útdíjrendszerben, s ha az Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodás lényeges elemei változnak, az Üzembentartó köteles a Megállapodáshoz kiegészítést kötni.

Ha az adatváltozás bejelentésére a Kapcsolattartó ponton vagy reklamációs űrlap használatával kerül sor, az írásos Megállapodáskiegészítést  az Üzembentartó a Kapcsolattartó ponton  vagy azon kívül írja alá, utóbbi esetben azt postán juttatja el a Rendszerüzemeltetőnek. Ha a halasztott fizetésre vonatkozó Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodáshoz kapcsolódó kiegészítés aláírására a Kapcsolattartó ponton kívül kerül sor, az Üzembentartó aláírását hitelesíteni kell. Ha az adatváltozás bejelentésére az  Önkiszolgáló ügyfélzónán keresztül kerül sor, az Üzembentartó az elektronikus formájú megállapodáskiegészítést minősített elektronikus aláírással látja el. 

Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodás üzemanyagkártyás fizetéssel

Az Üzembentartó bármely Kapcsolattartó ponton vagy a Rendszerüzemeltető által kijelölt Üzemanyagkibocsátónál kezdeményezheti az általa üzemeltetett bármilyen számú, a díjköteles utakat használó járműre az Üzemanyagkártyás fizetésre vonatkozó Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodás megkötését. A jármű üzembentartója köteles a Rendszerüzemeltetőnek bemutatni mindazokat az Üzemanyagkártyákat, amelyeket az Útdíj, a Pénzbiztosíték, a Díjtáblázat szerinti szolgáltatási díjak megfizetésére, valamint az Üzemanyagkártya-kibocsátó általi autorizáláshoz használni fog. Ez érvényes azokra az esetekre is, amikor az Üzemanyagkártyás fizetésre vonatkozó Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló már megkötött megállapodást további Járműre is kiterjesztik.

Az üzemanyagkártyás fizetésre vonatkozó Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodás azután lép hatályba, hogy az Üzemanyagkártya kibocsátója  az autorizálást visszaigazolta.

Ha lejár az Üzemanyagkártya, vagy a kibocsátó az Üzemanyagkártyát blokkolja, az érintett Elektronikus berendezést (azaz az adott Üzemanyagkártyával fizetett Útdíjas eseményeket rögzítő Elektronikus berendezést) a Rendszerüzemeltető blokkolja. 

Az üzemanyagkártyás fizetésre vonatkozó Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodás módosítása

Ha a Jármű üzembentartója az Üzemanyagkártya módosítását kezdeményezi (azaz azonos kibocsátótól származó más Üzemanyagkártyát kíván használni), autorizálás céljából az új Üzemanyagkártyát be kell mutatnia a Rendszerüzemeltetőnek, illetve az Üzemanyagkártya kibocsátójától kérnie kell a változás átvezetését.

Ha a Jármű üzembentartója az Üzemanyagkártya kibocsátójának megváltoztatását kezdeményezi, köteles visszaszolgáltatni valamennyi addig használt Elektronikus berendezést, fel kell mondania az Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló eredeti megállapodást, és az üzemanyagkártyás fizetésre vonatkozó új Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodást kell kötnie. 

Az Üzemanyagkártyás fizetésre vonatkozó Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodást az Üzembetartó vagy az általa meghatalmazott személy személyesen a Kapcsolattartó ponton, a reklamációs  űrlap kitöltésével vagy az adott Üzemanyagkártya kibocsátója révén módosíthatja.

A Rendszerüzemeltető az adatváltozást haladéktalanul átvezeti az elektronikus útdíjrendszerben, s ha az Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodás lényeges elemei változnak, az Üzembentartó köteles a Megállapodáshoz kiegészítést kötni.

Az Üzemanyagkártyás fizetésre vonatkozó Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodáshoz kapcsolódó írásos kiegészítést az Üzembentartó a Kapcsolattartó ponton  vagy azon kívül írja alá, utóbbi esetben azt postán juttatja el a a kártya kibocsátójának vagy a Rendszerüzemeltetőnek. Ha az Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodáshoz kapcsolódó kiegészítés aláírására a Kapcsolattartó ponton kívül kerül sor, az Üzembentartó aláírását hitelesíteni kell.