Umowy dotyczące warunków uiszczania elektronicznych opłat drogowych

Umowy dotyczące warunków uiszczania opłat drogowych w różnych trybach

Umowy w sprawie warunków płatności przepłaconej  

Umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej czy ich zmiany mogą być zawierane w imieniu użytkownika pojazdu przez jego organ statutowy czy inną osobę, która przedstawi  administratorowi systemu pisemne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym podpisem osoby uprawnionej do występowania w imieniu użytkownika pojazdu. Formularz pełnomocnictwa użytkownik pojazdu może odebrać w punkcie kontaktowym lub wydrukować na portalu dla klientów.

W celu zawarcia Umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do przekazania administratorowi systemu zwłaszcza następujących danych:

a) nazwa lub nazwa handlowa i adres siedziby, jeśli użytkownikiem pojazdu jest osoba prawna,

b) imię, nazwisko, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania, narodowość, jeśli użytkownikiem pojazdu jest osoba fizyczna,

c) imię i nazwisko, data urodzenia, narodowość i adres zamieszkania pełnomocnika,

d) numer identyfikacyjny użytkownika pojazdu, jeśli został przydzielony lub podobne dane odpowiadające temu numerowi w innym państwie,

e) numer identyfikacji podatkowej użytkownika pojazdu/VAT UE, jeśli został przydzielony,

f) dane dotyczące wpisania użytkownika pojazdu w rejestrze przedsiębiorców lub podobnym rejestrze, jeśli jest w takim rejestrze zapisany,

g) numer rejestracyjny pojazdu i państwo, w którym pojazd jest zarejestrowany,

h) kategorię pojazdu w myśl obowiązującego ustawodawstwa, zwłaszcza rozporządzenia ,

i) całkowita masa pojazdu, liczba osi pojazdu i klasa emisji pojazdu,

j) informacja, czy pojazd jest wyposażony w urządzenie lub modyfikację, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia elektronicznego (jednostki pokładowej),

k) przewidywaną całkowitą długość dróg podlegających opłacie drogowej, którymi użytkownik pojazdu planuje przejeżdżać w ciągu wyznaczonego okresu w trybie płatności abonamentowej,

l) konto bankowe użytkownika pojazdu,

m) dane kontaktowe użytkownika pojazdu włącznie z adresem  adresy. 

 

Umowa w sprawie warunków płatności abonamentowej z odroczoną płatnością 

Każdy użytkownik pojazdu może w punkcie kontaktowym lub za pośrednictwem samoobsługi zawrzeć Umowę w sprawie warunków płatności abonamentowej z odroczoną płatnością dla dowolnej liczby pojazdów podlegających opłacie, których jest użytkownikiem. W przypadku zawarcia Umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej z odroczoną płatnością w punkcie kontaktowym  Użytkownik pojazdu podpisuje Umowę w sprawie warunków płatności abonamentowej z odroczoną płatnością w formie papierowej, bądź bezpośrednio w punkcie kontaktowym, bądź poza punktem kontaktowym z dostawą do Administratora Systemu pocztą. Przy zawarciu Umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej z odroczoną płatnością poza punktem kontaktowym podpis użytkownika pojazdu musi być uwierzytelniony. W przypadku zawarcia Umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej z odroczoną płatnością za pośrednictwem samoobsługi użytkownik pojazdu podpisuje Umowę w sprawie warunków płatności abonamentowej z odroczoną płatnością w postaci elektronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Warunkiem wejścia w życie Umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej jest przedłożenie dokumentu gwarancyjnego potwierdzającego gwarancję bankową, której wysokość w czeskiej walucie będzie określana według poniższego wzorca:
BZ = ∑ (T * KM * (FO + 2 * DD + 3))
gdzie:

  • „BZ“ oznacza gwarancję bankową,
  • „∑“ oznacza sumę elementów gwarancji poszczególnych pojazdów zarejestrowanych do danej Umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej z odroczoną płatnością,
  • „T“ oznacza maksymalną wysokość stawki opłaty drogowej dla danej kategorii pojazdu,
  • „KM“ oznacza przewidywaną liczbę kilometrów przejechanych przez dany pojazd na dzień po drogach podlegających opłacie drogowej,
  • „FO“ oznacza długość okresu fakturowania w dniach,
  • „DD“ oznacza okres płatności Faktury w dniach.

Wysokość gwarancji bankowej obliczona według podanego wzoru dla każdego pojazdu podanego w umowie w sprawie warunków płatności abonamentowej musi wynosić co najmniej 2 500 CZK. Nie ma górnej granicy dla wysokości gwarancji bankowej.

Administrator systemu jest uprawniony do oceny przedłożonej gwarancji bankowej w terminie do 30 dni od jej doręczenia oraz decyzji w sprawie jej akceptacji bądź odrzucenia. Następnie poinformuje użytkownika pojazdu o jej akceptacji lub odrzuceniu i w przypadku odrzucenia poda powód.

Umowa w sprawie warunków płatności abonamentowej  wchodzi w życie w dniu akceptacji dokumentu gwarancyjnego potwierdzającego gwarancję bankową. Na wezwanie administratora systemu użytkownik pojazdu może w punkcie kontaktowym lub dystrybucyjnym odebrać urządzenie elektroniczne (lub więcej urządzeń elektronicznych), bądź urządzenie elektroniczne zostanie do niego wysłane pocztą.

 

Zmiana Umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej  z odroczoną płatnością

Przy zmianie danych, na podstawie których została obliczona minimalna wysokość gwarancji bankowej i/lub miało miejsce niewystarczające zabezpieczenie gwarancji bankowej, użytkownik pojazdu jest zobowiązany do zapwnienia nowej gwarancji bankowej lub aneksu do wystawionej i zaakceptowanej przez administratora sytemu gwarancji bankowej. Nowa bądź zmieniona gwarancja bankowa musi uwzględniać zmiany parametrów w obliczeniu minimalnej wysokości gwarancji bankowej. Administrator systemu następnie poinformuje użytkownika pojazdu o jej akceptacji bądź jej braku i w przypadku braku akceptacji poda powód.

Administrator systemu jest uprawniony jednostronnie podnieść minimalną wysokość gwarancji bankowej, przy czym użytkownik pojazdu jest zobowiązany udzielić wystarczającego zabezpieczenia zobowiązań związanych z uiszczeniem opłaty drogowej.
Zmianę Umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej powinien przeprowadzić użytkownik pojazdu lub jego pełnomocnik osobiście w punkcie kontaktowym, za pośrednictwem formularza reklamacyjnego lub poprzez samoobsługę.

Administrator systemu zarejestruje zmianę danych w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych bezzwłocznie i w przypadku, jeśli zmianie ulegną zasadnicze warunki Umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej , użytkownik pojazdu jest zobowiązany do zawarcia aneksu do obecnej Umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej.

W razie zgłoszenia zmiany danych w punkcie kontaktowym lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego użytkownik pojazdu podpisuje aneks do umowy w sprawie płatności abonamentowej z odroczoną płatnością w formie pisemnej, bezpośrednio w punkcie kontaktowym, bądź poza punktem kontaktowym przy doręczeniu do administratora systemu pocztą. Przy podpisaniu aneksu do Umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej  z odroczoną płatnością poza puntem kontaktowym podpis użytkownika pojazdu musi być uwierzytelniony. W przypadku zgłoszenia zmiany danych za pośrednictwem samoobsługi użytkownik pojazdu podpisze aneks do umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej z odroczoną płatnością w formie elektronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

 

Umowa w sprawie warunków płatności abonamentowej z płatnością kartą paliwową 

Każdy użytkownik pojazdu może w punkcie kontaktowym lub u wyznaczonych przez administratora systemu wystawców kart paliwowych wstąpić o zawarcie Umowy w sprawie Warunków płatności abonamentowej  z płatnością kartą paliwową dla dowolnej liczby pojazdów, które korzystają z dróg podlegających opłacie, których jest zarządcą. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do przedłożenia administratorowi systemu wszystkich kart paliwowych, które będą wykorzystywane do płacenia opłaty drogowej, kaucji i dalszych opłat za usługi według taryfikatora, do autoryzacji przez wystawcę kart paliwowych. To obowiązuje również w przypadku rejestracji dalszego pojazdu pod już zawartą umową w sprawie warunków płatności abonamentowej  z płatnością kartą paliwową.

Umowa w sprawie warunków płatności abonamentowej z płatnością kartą paliwową wchodzi w życie po potwierdzeniu autoryzacji przez wystawcę kart paliwowych.

Jeśli dojdzie do zakończenia ważności karty paliwowej lub  blokady karty paliwowej ze strony wystawcy karty paliwowej, dane urządzenie elektroniczne  (co oznacza każde urządzenie elektroniczne, które rejestruje zdarzenie dotyczące opłaty drogowej płacone tą kartą paliwową) zostanie zablokowane przez administratora systemu.

 

Zmiana Umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej z płatnością kartą paliwową 

Jeśli użytkownik pojazdu wymaga zmiany karty paliwowej (oznacza wystąpienie wymogu używania innej karty paliwowej zgodnego wystawcy), powinien przedłożyć administratorowi systemu nową kartę paliwową do autoryzacji, ewentualnie wnioskować o przeprowadzenie zmiany wystawcy takiej karty paliwowej.

Jeśli użytkownik pojazdu wymaga zmiany wystawcy karty paliwowej, powinien zwrócić wszelkie pierwotnie używane urządzenia elektroniczne, wypowiedzieć pierwotną Umowę w sprawie warunków płatności abonamentowej  i zawrzeć nową umowę w sprawie warunków płatności abonamentowej  z płatnością kartą paliwową.

Zmianę Umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej z płatnością kartą paliwową może przeprowadzić użytkownik pojazdu lub jego pełnomocnik osobiście w punkcie kontaktowym, za pośrednictwem formularza reklamacyjnego lub za pośrednictwem wystawcy tej karty paliwowej.
Administrator systemu zrejestruje zmiany danych w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych bezzwłocznie, a w przypadku zmiany zasadniczych  warunków umowy w sprawie płatności abonamentowej  z płatnością kartą paliwową, użytkownik pojazdu jest zobowiązany zawrzeć aneks do obecnej Umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej  z płatnością kartą paliwową.

Użytkownik pojazdu podpisuje aneks do umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej  z płatnością kartą paliwową w postaci pisemnej, bądź bezpośrednio w punkcie kontaktowym, bądź poza punktem kontaktowym przy doręczeniu do wystawcy karty paliwowej lub administratora systemu pocztą. Przy podpisaniu aneksu do Umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej  z odroczoną płatnością poza punktem kontaktowym  podpis użytkownika pojazdu musi być uwierzytelniony.