Słownik pojęć

Przegląd i wyjaśnienie podstawowych pojęć stosowanych w dziedzinie kompleksowej usługi elektronicznego poboru opłat drogowych

Poniższe podstawowe pojęcia z dziedziny elektronicznego poboru opłat drogowych za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg mają wyłącznie charakter informacyjny.

oznacza ważną i nieodwołalną gwarancję bankową płatną w pierwszym wezwaniu oraz bez roszczeń, wystawioną przez bank na rzecz administratora elektronicznego systemu poboru opłat drogowych w celu zabezpieczenia roszczeń  administratora elektronicznego systemu poboru opłat drogowych za użytkownika pojazdu z transakcji dotyczących opłat drogowych powstałych w trybie płatności abonamentowej oraz w celu zabezpieczenia pozostałych wierzytelności administratora  elektronicznego systemu poboru opłat drogowych w stosunku do użytkownika pojazdu, powstałych na podstawie lub w związku z zawarciem Umowy w sprawie warunków płatności w trybie abonamentowym, włącznie z odsetkami za zwłokę i kosztami związanymi z zastosowaniem Gwarancji Bankowej;

oznacza bank spełniający wymogi administratora elektronicznego systemu poboru opłat drogowych dla banku wystawiającego gwarancję bankową;

oznacza wielostronne pozwolenie dla międzynarodowego transportu drogowego towarów w myśl decyzji Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu Państw członkowskich CEMT; w celu rejestracji pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych i uzyskania rabatu na opłaty drogowe jest to atest zgodności z wymogami technicznymi i wymogami w zakresie bezpieczeństwa odnoszącym się do emisji i hałasu;

oznacza miejsce wyznaczone przez administratora elektronicznego systemu poboru opłat drogowych, w którym są świadczone usługi związane z elektronicznym systemem poboru opłat drogowych;

jest umową pomiędzy administratorem systemu a użytkownikiem pojazdu, której zawarcie jest warunkiem umożliwiającym uiszczanie opłaty drogowej w trybie abonamentowym;

to umowa między administratorem elektronicznego systemu poboru opłat drogowych a użytkownikiem pojazdu, jej podpisanie jest warunkiem korzystania z płatnych odcinków dróg w trybie zwolnienia z opłaty drogowej;

to europejska usługa elektronicznej opłaty drogowej w myśl przepisu § 22b ustawy nr 13/1997 Dz. U. o drogach w obowiązującym brzmieniu;

bądź jednostka pokładowa ma znaczenie podane w przepisie § 22 ustęp 2 ustawy nr 13/1997 Dz. U. o drogach w obowiązującym brzmieniu oraz przepisie § 10 rozporządzenia Ministerstwa Transportu nr 470/2012 Dz. U. w sprawie korzystania z dróg podlegających opłacie drogowej w obowiązującym brzmieniu; nieodłączną częścią Urządzenia Elektronicznego są także jego podstawowe akcesoria przeznaczone do instalacji w pojeździe za pomocą gniazdka tzw. „zapalniczki samochodowej”;

oznacza dokument z rozliczeniem opłaty drogowej, kaucji, roszczeń lub innych opłat za usługi według Taryfikatora;

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o Ochronie danych osobowych, RODO); 

ma znaczenie podane w przepisie § 22c ustęp 4 litera a) punkt 2 oraz ustęp 5–7 ustawy nr 13/1997 Dz. U. o drogach, w obowiązującym brzmieniu, a także przepisu § 3 rozporządzenia Ministerstwa Transportu nr 470/2012 Dz. U. w sprawie korzystania z dróg podlegających opłacie w obowiązującym brzmieniu;

oznacza miejsce określone przez administratora elektronicznego systemu poboru opłat drogowych, gdzie są świadczone usługi związane z działaniem elektronicznego systemu poboru opłat drogowych;

to zapis dotyczący przejazdu pojazdu przez odcinek podlegający opłacie; transakcja związana z opłatą drogową ma formę elektronicznego zapisu danych, który powstanie na podstawie oceny i przetworzenia jednej lub kombinacji większej liczby zdarzeń związanych z uiszczeniem opłaty drogowej; transakcja związana z opłatą drogową zawiera głównie dane dotyczące rodzaju transakcji związanej z opłatą drogową, datę i czas, identyfikację odcinka podlegającego opłacie, identyfikację pojazdu, wysokość wyznaczonej opłaty drogowej oraz tryb płatności;

oznacza zdarzenie, które powstało poprzez przejechanie pojazdu po odcinku objętym opłatą drogową i zostało zarejestrowane w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych; obrazem zdarzenia związanego z opłatą drogową jest elektroniczny zapis danych, który zawiera głównie informacje o zdarzeniu związanym z opłatą drogową, datę i czas, identyfikację odcinka podlegającego opłacie drogowej oraz identyfikację pojazdu;

w myśl określonych przepisów ustawy nr 13/1997 Dz. U. o drogach, w obowiązującym brzmieniu, rozporządzenia rządu nr 240/2014 Dz. U., o wysokości opłat czasowych, stawek opłaty drogowej, rabatu od opłaty drogowej oraz o postępowaniu przy stosowaniu rabatu od opłaty drogowej w obowiązującym brzmieniu oraz rozporządzenia Ministerstwa Transportu nr 470/2012 Dz. U. o korzystaniu z dróg podlegających opłacie w obowiązującym brzmieniu;

oznacza opłatę drogową, która nie została opłacona w prawidłowy sposób;

to ciągła część drogi podlegającej opłacie wyznaczona początkiem odcinka podlegającego opłacie i końcem odcinka podlegającego opłacie; początek i koniec odcinka podlegającego opłacie może być wyznaczony skrzyżowaniem z autostradą, drogą 1, 2 lub 3 klasy, drogą lokalną,  drogą specjalną lub z granicą administracyjną odcinka administracyjnego;

oznacza rozporządzenie rządu nr 240/2014 Dz. U. w spawie wysokości opłat czasowych, stawek opłaty drogowej, rabatu od opłaty drogowej oraz postępowania przy stosowaniu rabatu od opłaty drogowej w obowiązującym brzmieniu;

urządzenie elektroniczne, które administrator systemu pobrał z ewidencji elektronicznego systemu poboru opłat drogowych w myśl punktu 4 rozdziału 1.6.5 Warunków;

oznacza ustawę nr 87/2012 Dz. U., kodeks cywilny, w obowiązującym brzmieniu;