Wydanie

Własność i obowiązki użytkownika pojazdu związane z wydaniem urządzenia elektronicznego (jednostki pokładowej)

Urządzenie elektroniczne i jego podstawowe wyposażenie, wyznaczone w instrukcji obsługi urządzenia elektronicznego, jest i pozostaje własnością administratora systemu.

Warunkiem wydania urządzenia elektronicznego jest opłacona kaucja za urządzenie elektroniczne.

Na wezwanie administratora systemu użytkownik pojazdu może w punkcie kontaktowym lub dystrybucyjnym odebrać urządzenie elektroniczne (bądź więcej urządzeń elektronicznych).

Urządzenie elektroniczne wydaje wyznaczony pracownik administratora systemu w punkcie obsługi klienta. Użytkownik pojazdu otrzyma przy tym protokół odbioru urządzenia elektronicznego, gdzie składając swój podpis potwierdza przyjęcie urządzenia elektronicznego. W pojeździe można używać tylko jedno urządzenie elektroniczne, zarejestrowane wyłącznie dla tego pojazdu w Elektronicznym Systemie Poboru Opłat Drogowych.

Urządzenie elektroniczne można używać wyłącznie z oryginalnym wyposażeniem, w innym przypadku nie będzie można uwzględnić żadnej reklamacji użytkownika pojazdu i/lub kierowcy związanej z prawidłowym działaniem urządzenia elektronicznego.

Z urządzeniem elektronicznym można postępować i używać je wyłącznie w sposób ustanowiony w Ustawie, Rozporządzeniu, Warunkach i instrukcji obsługi urządzenia elektronicznego.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że administrator systemu jest uprawniony zablokować urządzenie elektroniczne, zwłaszcza w przypadku ujemnego salda przedpłaconej opłaty drogowej, w przypadku rozbieżności w płatnościach opłaty drogowej, kaucji i opłaty za usługi według taryfikatora, niekwalifikowalnych lub nieistniejących zabezpieczeni zobowiązań płatniczych, utraty lub kradzieży urządzenia elektronicznego, nieuprawnionego obchodzenia się z urządzeniem elektronicznym lub na przykład przy problemach technicznych urządzenia elektronicznego, o czym użytkownik jest poinformowany przez administratora systemu.

Podstawowe obowiązki użytkownika pojazdu w związku z urządzeniem elektronicznym są następujące:

  • Użytkownik pojazdu i/lub kierowca jest zobowiązany skontrolować działanie i prawidłowe ustawienie urządzenia elektronicznego przed jazdą, podczas jazdy i po zakończeniu jazdy na odcinkach dróg podlegających opłacie.
  • Przy kontroli działania urządzenia elektronicznego przed jazdą kierowca jest zobowiązany przed wejściem/wjazdem na drogę podlegającą opłacie sprawdzić poprawność ustawień liczby osi Pojazdu.
  • Jeśli podczas jazdy po drogach podlegających opłacie dojdzie do awarii lub uszkodzenia urządzenia elektronicznego, kierowca jest zobowiązany udać się do najbliższego punktu kontaktowego lub dystrybucyjnego i tam wymienić urządzenie elektroniczne.
  • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa podanych w instrukcji obsługi urządzenia elektronicznego.