Tačke za distribucijua

Specifikacija obsega korisničkih usluga pružanih na tačkama za distribuciju.

Tačka za distribuciju, je mesto, gde se pružaju korisničke usluge i gde moguće da se registruje Vozilo u Režimu prepaida. Preko tački za distribuciju nije moguće sklopiti Ugovor uslovima postpaida u Režimu s odgodom plaćanja.


Tačke za distribuciju pružaju usluge prema sledećem:

 • pruža opšte informacije o Sistemu elektronske putarine,
 • omogućama u Režimu prepaida Evidentiranje vozila u Sistem elektronske putarine
 • omogućava u Režimu prepaida plaćanje Kaucije, i izdavanje Elektronskog uređaja (jedinice ENP), vraćanje istog i vraćanja Neaktivnog Elektronskog uređaja,
 • omogućava u Režimu postpaida, nakon prethodnog Evidentiranja vozila u Sistem elektronske putarine na Kontaktnoj tački, ili izdavačem Kartice za gorivo, izdavanje Elektronskog uređaja (nakon navođenja registarske oznake Vozila i dostavljanja Uverenja o registraciji vozila ili Saobraćajne dozvole) i vraćanje Neaktivnog Elektronskog uređaja.
 • omogućava plaćanje Pretplaćene putarine u Režimu prepaida,
 • omogućava vraćanje neiscrpljene Pretplaćene putarine uz istodobno vraćanja Elektronskog uređaja,
 • omogućava dodatno plaćanje duga na Putarini za vožnju Vozila po Putevima s naplatom bez Elektronskog uređaja ili s nefunkcionalnim Elektronskim uređajem nakon dobivanja potrebnih informacija od Korisnika (rekonstrukcija rute po datumu, mestu i vremena ulaska na put s naplatom i izlaza sa iste),
 • omogućava podnošenje zahteva za doplatu Putarine zbog drugog naslova, kao što je nepostojeći Elektronski uređaj ili isti van funkcije.
 • omogućava dobivanje elektronskih izvoda Transakcija  u vezi s putarinom za razdoblje najviše zadnje tri (3) godine i najviše za 45 uzastopnih dana uz povezano metodičko objašnjenje,
 • omogućava u Režimu postpaida i u Režimu prepaida zamenu Elektronskog uređaja u slučaju njegovog tehničkog kvara, ili, ako se radi o Oštećenom Elektronskom uređaju, ili da ga zameni u slučaju gubitka ili otuđenja i primati prijave povezane s javljanjem kvara, gubitka, ili otuđenja,
 • omogućava primanje zahteva za kreiranje pristupa u Korisničku samoposlugu i obnovu lozinke za ulaz u Korisničku samoposlugu,
 • omogućava primitak reklamacija, prijava i poticaja,
 • omogućava primitak prijava tehničkih problema,
 • pruža informacije o pretpostavljenoj visini Putarine prema podacima Korisnika o ruti i vremenu vožnje i kategoriji Vozila,
 • pruža informacije o detaljima obračunavanja i pojašnjavanja eventualnih prigovora na obračun,
 • obezbedi komunikaciju na češkom i engleskom jeziku,
 • pruža informativne materijale na ovim jezicima: češki, engleski, nemački, slovenski, poljski, rumunjski, mađarski, ruski, bugarski, litvanski, srpski, turski.

Pregled pojedinačnih Tački za distribuciju i detaljne informacije o istim se nalaze u sekciji Spisak tački za distribuciju i možete da ih pregledate na Karti puteva s naplatom.
Svi ostali detalji o poslovnim i komunikacijskim korisničkim kanalima i o opsegu usluga, koje pružaju su navedene u relevantnim odredbama Opštih uslova poslovanja operatora Sistema elektronske putarine, koji se nalaza u sekciji Dokumenti za preuzimanje.

 

Spisak tački za distribuciju