Sistem kontrole naplate putarine

Kontrolu naplate putarine obezbeđuje operator sistema u saradnji s Carinskom upravom.

Kontrola plaćanja putarine

Kontrolu plaćanja Putarine obavlja Carinska uprava Češke Republike. Vozač vozila mora na poziv carinika da omogući kontrolu plaćanja Putarine i funkciju jedinice ENP, prema odredbama čl. 22j, st. 1., pod e) zakona. 

Carinik ima pravo da zaustavi vozilo, da utvrdi identitet Vozača i Prevoznika, ako nije Vozač ujedno i prevoznik, mora da proveri Vozilo kontroli u Sistemu elektronske putarine kontroli, da li ima funkcionalni Elektronski uređaj (jedinicu ENP), da li je uveden u Sistemu elektronske putarine i da li su u Elektronskom uređaju uneseni svi podaci, koji omogućavaju pravilno određivanje Putarine i kontrolu plaćanja Putarine. 

Vozač je u Sistemu elektronske putarine počinio prestup tako, ako protivno odredbama čl. 22j. zakona:

 • upotrebi vozilo, koje nije opremljeno funkcionalnim elektronskim uređajem,
 • koristi vozilo bez toga da u elektronski uređaj unese podatke koje omogućavaju utvrđivanje putarine, ili unese ove podatke pogrešno,
 • koristi put s naplatom sa vozilom, koje nije evidentirano kod operatora sistema elektronske putarine,
 • ne posluša poziv policajca ili carinika, da omogući kontrolu funkcionalnog elektronskog uređaja za naplatu putarine, ili
 • rukuje s elektronskim uređajem na nedozvoljen način,
 • ne obezbedi plaćanje putarine.

Pravno lice ili privatni preduzetnik kao prevoznik počini u sistemu elektronske naplate putarine počini prestu, ako suprotno odredbama čl. 22i., zakona:

 • ne obezbedi evidenciju vozila u sistem elektronske putarine, ne javi bez nepotrebnog odlaganja izmenu podataka potrebnih za takvu evidenciju,
 • ne obezbedi postavljanje evidentiranog elektronskog uređaja u vozilo,
 • ne obezbedi plaćanje putarine,
 • naredi, dozvoli ili poveri upravljanje vozilom u sistemu elektronske putarine, koje nije opremljeno funkcionalnim elektronskim uređajem (jedinica ENP) nakon što se na putu vrši naplata putarine,
 • upotrebi elektronski uređaj za konkretno vozilo evidentirano u sistemu elektronske putarine za drugo vozilo u sistemu elektronske putarine, ili
 • ne pouči vozača svojih vozila o načinu rukovanja s elektronskim uređajem i njegovim korišćenjem.

Za gore naveden prestup je moguće odrediti kaznu prema važećim pozitivnim propisima.