Rečnik pojmova

Pregled i objašnjenje osnovnih pojmova, koji će se upotrebiti u oblasti naplate elektronske putarine.

Niže navedeni osnovni pojmovi u oblasti naplate elektronske putarine za korišćenje puteva s naplatom imaju isključivo informativni karakter.

znači važeću i neopozivu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv bez prigovora, izdatu Bankom u korist operatora Sistema elektronske putarine, radi obezbeđenja potraživanja Operatora Sistema elektronske Putarine prema Korisniku vozila u vezi s Transakcijama u vezi s putarinom, koje su nastale u Režimu postpaida i za obezbeđenje ostalih potraživanja Operatora Sistema elektronske putarine prema Prevozniku, koje su nastale na osnovu, ili u vezi sa sklapanjem Dogovora o uslovima postpaida, uključujući zatezne kamate i troškova povezanih s realizacijom Bankarske garancije;

znači banku, koja ispunjava zahteve Operatora Sistema elektronske putarine za banku, koja izdaje Bankarsku garanciju;

je mnogostrana dozvola za međunarodni kamionski prevoz, preme odluci Evropske konferencije ministra saobraćaja zemalja članica CEMT;zbog svrhe evidentiranja vozila u Sistem elektronske puterine se radi o atestu usklađenosti s tehničkim i bezbednosnim zahtevima u odnosu na emisije i buku;

znači mesto određeno Operatorom Sistema elektronske putarine, gde su pružane usluge povezane s radom Sistema elektronske putarine;

je ugovor između Operatora sistema elektronske putarine i Prevoznika, sklapanje kojeg je uslov koji omogućava plaćanje Putarine u Režimu Postpaida;

je ugovor između Operatora sistema elektronske putarine i Prevoznika, sklapanje kojeg je uslov koji omogućava korišćenje Puta s naplatom u Režimu oslobođenom od plaćanja Putarine;

znači Evropski elektronski sistem putarine u smislu odredbi čl. 22b zakona br. 13/1997. Zb o putevima, prečišćen tekst;

ili jedinica ENP ima značaj naveden u odredbi čl.22. st. 2. zakona br. 13/1997 Zb., o putevima, prečišćen tekst i odredbi čl. 10. uredbe Ministarstva saobraćaja br. 470/2012. Zb. o korišćenju puteva s naplatom, prečišćen tekst; neodvojiv deo Elektronskog uređaja je ujedno i njegova osnovna oprema namenjena za postavljanje u Vozilo preko utičnice tzv. "upaljača za cigarete";

znači dokument s obračunom Putarine, Kaucija, štete ili drugih naknada prema Tarifu;

znači Regulativu Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679. o zaštiti fizičkih lica u vezi s obradom njihovih podataka o ličnosti i s njihovim slobodnim krećanjem i o ukidanju direktive 95/46/ES (opšta direktiva o zaštiti podataka o ličnosti);

ima značaj naveden u odredbi čl. 22c, st 4. pod a) tačka 2 i st 5.-7., zakona br. 13/1997 Zb., o putevima, prečišćen tekst i odredbi čl. 3. uredbe Ministarstva saobraćaja br. 470/2012. Zb., o korišćenju puteva s naplatom, prečišćen tekst;

znači mesto određeno Operatorom Sistema elektronske putarine, gde su pružane usluge povezane s radom Sistema elektronske putarine;

je beleška o prelazu vozila naplaćivanom Deonicom; Transakcija je u obliku elektronskog upisa podataka, koja nastane na osnovu ocene i obrade jedne ili kombinacijom više Transakcija u vezi s putarinom; Transakcija u vezi s putarinom sadrži uglavnom podatke o vrsti Transakcije u vezi s putarinom, identifikaciju Deonice, identifikaciju vozála, iznos određene Putarine i režim plaćanja;

znači događaj koji nastane prelaskom vozila naplaćivanom Deonicom, koja je zabeležena Sistemom elektronske putarine, slika Događaja u vezi s putarinom je elektronski upis podataka, koji sadrži informacije o Događaju, datum i vreme, identifikaciju Deonice i identifikaciju vozila;

ima značaj u smislu odgovarajućih odredbi zakona br. 13/1997. Zb. o putevima, prečišćen tekst, naredbi vlade br. 240/2014. Zb. o visini vremenskih naknada, tarife putarine, popusta na putarinu i o postupku od ostvarivanja popusta na putarinu, prečišćen tekst i naredbe Ministarstva saobraćaja br. 470/2012. Zb., o korišćenju puteva s naplatom, prečišćen tekst;

znači putarinu, koja nije plaćena na odgovarajući način;

je neprekidan deo Puta s naplatom ograničen početkom Deonice i krajem Deonice; početak i kraj Deonice može biti obeležen križanjem s autoputem, putem I., II. ili III. reda, lokalnim putem, namenskim putem, ili administrativnom granicom upravne deonice.

znači naredbu vlade br. 240/2014. Zb., o visini vremenskih naknada, tarifa putarine, popusta na putarinu i postupku kod ostvarivanja popusta na putarinu, prečišćen tekst;

je takav Elektronski uređaj, koji je Operator sistema izuzeo iz evidencije Sistema elektronske putarine u smislu tačke 4., poglavlja 1.6.5., Uslova;

znači zakon br. 87/2012 Zb. Građanski zakonik, prečišćen tekst;