Cene putarine

Tarife putarine za korišćenje 1 km plaćenog puta utvrđene su u Naređenju Vlade Češke Republike br. 240/2014 Zb. u smislu značenja koje je stupilo na snagu i važi od 1.1.2021. Putarine za korišćenje konkretne deonice je utvrđeno kao umnožak tarife i dužine deonice.

Tarife putarine se sastoje od naknade za put, naknade za zagađenje vazduha i naknade za buku u saobraćaju. Detaljan pregled tarife putarine možete da pronađete za preuzimanje ovde.

Tarife putarine su svrstane prema: 

  • kategoriji puta (autoput; put I reda)
  • kategoriji vozila (vozila u sistemu elektronske putarine vozila, kategorije M2 i M3; vozila kategorije M2 i M3)
  • kategoriji izduvnih gasova vozila (u kategoriju EURO IV; kategoriju EURO V i EEV; kategoriju EURO VI; kategoriju CNG-BIO EURO VI)
  • najveće dozvoljene mase vozila ili voznog skupa (više od 3,5 tone i manje od 7,5 tone; najmanje 7,5 tone i manje od 12 tona; najmanje 12 tona)
  • broja osovina vozila ili voznog skupa (2 osovine; 3 osovine; 4 osovine; 5 ili više osovina)
  • period dana (dnevna tarifa - od 05:00:00 do 21:59:59 časa; noćna tarifa - od 22:00:00 do 04:59:59 časova)

Cene putarine za vozila u sistemu elektronske putarine sem vozila kategorije M2 i M3 za korišćenje autoputa    

a) u vremenu od 5.00 do 22.00 časa  

Tabela cena putarine [CZK/km]

Najveća dozvoljena težina

Kategorija izduvnih gasova

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Broj osovina

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

(3,5 t; 7,5 t)

0,056
0,076
0,096
0,116
0,048
0,064
0,081
0,099
0,044
0,060
0,076
0,092
0,042
0,056
0,071
0,086

<7,5 t; 12 t)

1,163
1,563
1,983
2,408
0,985
1,324
1,680
2,040
0,918
1,234
1,566
1,901
0,861
1,157
1,468
1,782

≥12 t

3,045
4,091
5,191
6,295
2,580
3,466
4,398
5,333
2,404
3,230
4,099
4,969
2,253
3,028
3,842
4,657

b) u vremenu od 22.00 do 5.00 časova

Tabela cena putarine [CZK/km]

Najveća dozvoljena težina

Kategorija izduvnih gasova

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Broj osovina

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

(3,5 t; 7,5 t)

0,057
0,076
0,096
0,117
0,048
0,064
0,082
0,099
0,045
0,060
0,076
0,093
0,042
0,056
0,072
0,087

<7,5 t; 12 t)

1,169
1,571
1,993
2,421
0,992
1,332
1,691
2,053
0,924
1,242
1,576
1,914
0,867
1,165
1,478
1,795

≥12 t

3,060
4,112
5,218
6,324
2,596
3,487
4,425
5,361
2,420
3,251
4,126
4,997
2,269
3,049
3,869
4,686

Cene putarine za vozila u sistemu elektronske putarine sem vozila kategorije M2 i M3 za korišćenje puta I reda

a) u vremenu od 5.00 do 22.00 časa   

Tabela cena putarine [CZK/km]

Najveća dozvoljena težina

Kategorija izduvnih gasova

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Broj osovina

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

(3,5 t; 7,5 t)

0,036
0,048
0,061
0,074
0,027
0,037
0,047
0,057
0,024
0,032
0,041
0,050
0,021
0,029
0,036
0,044

<7,5 t; 12 t)

0,743
0,998
1,266
1,537
0,565
0,759
0,963
1,170
0,498
0,669
0,849
1,031
0,440
0,592
0,751
0,912

≥12 t

1,944
2,611
3,314
4,016
1,479
1,987
2,521
3,053
1,303
1,751
2,222
2,689
1,153
1,549
1,965
2,378

b) u vremenu od 22.00 do 5.00 časova

Tabela cena putarine [CZK/km]

Najveća dozvoljena težina

Kategorija izduvnih gasova

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Broj osovina

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

(3,5 t; 7,5 t)

0,036
0,049
0,062
0,075
0,028
0,037
0,047
0,057
0,024
0,033
0,042
0,050
0,022
0,029
0,037
0,045

<7,5 t; 12 t)

0,749
1,006
1,276
1,550
0,571
0,767
0,974
1,182
0,504
0,677
0,859
1,043
0,446
0,600
0,761
0,924

≥12 t

1,960
2,633
3,341
4,044
1,495
2,008
2,548
3,082
1,319
1,772
2,249
2,718
1,168
1,570
1,992
2,406

Cene putarine za vozila kategorije M2 i M3 za korišćenje autoputa

a) u vremenu od 5.00 do 22.00 časa  

Tabela cena putarine [CZK/km]

Najveća dozvoljena težina

Kategorija izduvnih gasova

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Broj osovina

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

(3,5 t; 7,5 t)

0,051
0,068
0,043
0,058
0,040
0,054
0,037
0,050

<7,5 t; 12 t)

0,640
0,859
0,542
0,728
0,505
0,679
0,473
0,636

≥12 t

0,761
1,023
0,645
0,866
0,601
0,807
0,563
0,757

b) u vremenu od 22.00 do 5.00 časova

Tabela cena putarine [CZK/km]

Najveća dozvoljena težina

Kategorija izduvnih gasova

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Broj osovina

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

(3,5 t; 7,5 t)

0,051
0,068
0,043
0,058
0,040
0,054
0,038
0,051

<7,5 t; 12 t)

0,643
0,864
0,545
0,733
0,508
0,683
0,477
0,641

≥12 t

0,765
1,028
0,649
0,872
0,605
0,813
0,567
0,762

Cene putarina a kategorije M2 i M3 za korišćenje puteva I reda

a) u vremenu od 5.00 do 22.00 časa   

Tabela cena putarine [CZK/km]

Najveća dozvoljena težina

Kategorija izduvnih gasova

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Broj osovina

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

(3,5 t; 7,5 t)

0,032
0,043
0,025
0,033
0,022
0,029
0,019
0,026

<7,5 t; 12 t)

0,408
0,549
0,311
0,417
0,274
0,368
0,242
0,325

≥12 t

0,486
0,653
0,370
0,497
0,326
0,438
0,288
0,387

b) u vremenu od 22.00 do 5.00 časova

Tabela cena putarine [CZK/km]

Najveća dozvoljena težina

Kategorija izduvnih gasova

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Broj osovina

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

(3,5 t; 7,5 t)

0,033
0,044
0,025
0,033
0,022
0,029
0,019
0,026

<7,5 t; 12 t)

0,412
0,553
0,314
0,422
0,277
0,372
0,246
0,330

≥12 t

0,490
0,658
0,374
0,502
0,330
0,443
0,292
0,392