Kako da registrujem vozilo u sistem plaćanja putarine

1
Kako da registrujem vozilo u sistem plaćanja putarine

Nakon evidentiranja vozila u Sistem elektronske putarine je Korisnik obavezan u skladu sa Zakonom i Naredbom, da pruži Operatoru sistema podatke potrebne za Evidenciju vozila i da dostavi Uverenje o registraciji vozila ili Saobraćajnu dozvolu. Korisnik vozila je obavezan da pruži uglavnom informacije prema sledećem:

 • registarski broj Vozila i državu, u kojem je Vozilo registrovano;"
 • kategoriju Vozila u smislu važećih pozitivnih propisa;"
 • ukupnu težinu Vozila, broj osovina i kategoriji emisija izduvnih gasova Vozila,"
 • podatak o činjenici, je li Vozilo opremljeno uređajem ili preinakom, koja bi mogla da sprečava ispravno funkcionisanje Elektronskog uređaja (jedinice ENP), na primer da li Vozilo ima vetrobransko staklo sa slojem metala;"
 • pretpostavljanu ukupnu dužinu Puteva s naplatom, kojom Korisnik vozila planira prelaziti u toku relevantnog vremenskog razdoblja u plaćanju putarine u Režimu postpaida."
 • naziv ili poslovni naziv, odnosno ime i prezime Korisnika vozila;"
 • naziv ili poslovni naziv, odnosno ime i prezime vlasnika Vozidla, ako je drugačiji od Korisnika vozila;"
 • e-mail adresu Korisnika vozila."

Korisnik odgovara za ispravnost saopštenih podataka i dostavljene dokumentacije.

Nako u Uverenju o registraciji vozila ili u Saobraćajnoj dozvoli ne dostaje podatak o kategoriji emisija izduvnih gasova Vozila s važećim atestom CEMT.

Ako nije kod vozila, koje je registrovano u zemlji - članici EU jasno dokazana važeća kategorija emisija izduvnih gasova vozila, istu je moguće dodeliti po datumu prve registracije Vozila, navedenog u Uverenju o registraciji vozila ili u Saobraćajnoj dozvoli. Ako nije moguće da se upotrebi ni ovaj način dodele kategorije emisija, tada se vozilu u Sistemu elektronske naplate putarine dodeli kategorija emisija izduvnih gasova Vozila Euro II.

Ako nije kod Vozila registrovanog van zemlje - članice EU jasno pokazana kategorija izduvnih gasova, tada se Vozilu u Sistemu elektronske naplate putarine dodeli kategorija emisija izduvnih gasova Vozila Euro II.

Kod dodatnog dokaza kategorije emisija izduvnih gasova Euro III i veće, tada se vozilo svrsta u tu kategoriju.

Operator sistema je ovlašćen da skenira Uverenje o registraciji Vozila, Saobraćajnu dozvolu i atest CEMT koje dostavi Korisnik kod Evidentiranja vozila u Sistem elektronske naplate putarine.

Nakon preuzimanja Elektronskog uređaja dobije Korisnik od Operatora sistema dokument s dobivenim podacima koje je Korisnik obavezan proveriti. Ako Korisnik nakon preuzimanja dokumenta ne reklamira podatke u registraciji, odgovara za ispravnost istih. Korisnih vozila je obavezan da bez odlaganja obezbedi ispravku pogrešnih podataka u Sistemu elektronske putarine.

Evidentirane podatke sačuva Operator sistema u elektronskom obliku 5 godina nakon ukidanja računa putarine za Elektronski uređaj.

Ako Operator utvrdi nesklad registrovanih podataka koje su važne za određivanje tarife putarine i podataka navedenih u Saobraćajnoj dozvoli ili u Uverenju o registraciji vozila, ili u atestu CEMT, Operator sistema ima pravo da ovakve nepravilno navedene podatke izmeni i to 48 časova od slanja e-mail notifikacije o utvrđenom neskladu Korisniku vozila.

Ujedno sa izmenom registrovanih podataka Operator sistema ponovno odredi Putarinu za sve evidentirane Naplatni događaje Vozila, čiji registrovani podaci su bili ispravljeni. Utvrđenu razliku od pre određene Putarine je u Režimu prepaida odbijen od Prepaida i u Režimu postpaida je razlika kasnije obračunata u Fakturi.
Korisnik vozila je obavezan da informiše Operatora sistema o svim izmenama evidentiranih podataka u roku od pet dana, od dana izmene istih. Korisnih je izložen Zakonskim sankcijama u slučaju ako  koristi Put s naplatom s pogrešnim podacima u Elektronskom uređaju.

Da se odredi obaveza platiti Putarinu su upotrebljeni podaci zabeleženi Sistemom elektronske putarine (na primer Naplatni događaji). Korisnik je svestan činjenice, da na osnovu podataka zabeleženih Sistemom elektronske putarine nastaje obaveza platiti Putarinu i u slučaju, kada nije zabeležen Naplatni događaj, ali iz Sistema elektronske putarine je jasno da je Vozilo koristilo Put s naplatom u konkretnoj Deonici s naplatom.

2
U Sistemu za elektronsku naplatu putarine je moguće da se Putarina plaća

U Sistemu za elektronsku naplatu putarine je moguće da se Putarina plaća ili 

 • U Režimu prepaida ili, ili u U Režimu prepaida, ili
 • U Režimu postpaida.U Režimu postpaida.

Putarina se u oba režima plaća isključivo u valuti Češke Republike, bez obzira na platno sredstvo upotrebljeno za plaćanje iste. Režim plaćanja je ugovoren pre Evidentiranjem vozila u Sistem za elektronsku naplatu putarine.

3
Koji su uslovi da se omogući plaćanje Putarine u Režimu postpaida?

Pretpostavka da se omogući plaćanje Putarine u Režimu postpaida je ispunjenje uslova prema sledecém:

 • Sklapanje Ugovora o uslovima postpaida s odgodom plaćanja (uz Bankarsku garanciju) ili Ugovora o uslovima postpaida s plaćanjem Karticom za gorivo. Ugovore o uslovima plaćanja putarine u režimu postpaida ili izmene istog može za Korisnike vozila sklapati njihov statutarni organ ili lice s pismenim ovlašćenjem javnih organa i organizacija, odnosno drugim licem, koje dostavi Operatoru sistema pisanu punomoć sa službeno overenim potpisom lica ovlašćenog da zastupa Korisnika vozila. Formular punomoći može Korisnik vozila da podigne na kontaktnoj tački ili da ga štampa sa Portala za korisnike."
 • Za svrhe sklapanja Ugovora o uslovima plaćanja putarine u režimu postpaida je Korisnik vozila obavezan da pruži Operatoru sistema uglavnom podatke prema sledećem:"
 1. naziv ili poslovno ime i adresu sedišta, ako je Korisnik vozila pravno lice,
 2. ime, prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, državljanstvo, ako je Korisnik vozila fizičko lice, 
 3. ime, prezime, datum rođenja, državljanstvo i adresu stanovanja, opunomoćenog zastupnika,
 4. matični broj Korisnika vozila, ako je dodeljeno, ili sličan odgovarajući broj dodeljen drugom državom,
 5. porezni broj Korisnika vozila/identifikacioni broj na poraz na dodanu vrednost, ako ga ima,
 6. podatke o upisu o upisu Korisnika vozila u trgovinski registar ili sličan registar, ako je u ovakav upisan,
 7. registarski broj Vozila i država registracije Vozila,
 8. kategoriju Vozidla u smislu važećih zakona, uglavnom Naredbe 
 9. ukupnu težinu Vozila, broj osovina Vozila i kategoriju emisija izduvnih gasova Vozila,
 10. podatak o tome je li Vozilo opremljeno uređajem ili napravom, koja bi mogla sprečavati ispravne funkcije Elektronskog uređaja,
 11. pretpostavljanu ukupnu dužinu Puteva s naplatom, kojom Korisnik vozila planira prelaziti u toku relevantnog vremenskog razdoblja u plaćanju putarine u Režimu postpaida,"
 12. broj bankovnog računa Korisnika vozila,
 13. kontaktne podatke Korisnika vozila, uključujući e-mail adresu.
 • Prihvatanje Kartice za gorivo za plaćanje Putarine, Kaucija i naknada za usluge prema Tarifi njenog izdavača u slučaju Ugovora u uslovima plaćanja putarine u režimu postpaida Karticom za gorivo.
 • Dogovor o Bankarskoj garancije i predaja Garantnog pisma Operatoru sistema u slučaju Ugovora o uslovima postpaida s odgodom plaćanja Bankarska garancija mora da bude izdata na iznos zahtevan od Operatora sistema. "

Do vremena odluke Operatora sistema, da Korisnik vozila ispunjava gore navedene uslove, Putarina može da bude plaćena samo u Režimu prepaida.
Kod izmene režima plaćana mora da dođe do podizanja prijašnjeg i podizanja novog Elektronskog uređaja.

Ima li Korisnik vozila u Sistemu elektronske putarine registrovano Vozilo i ujedno je na ovom Vozilu registrovano Dug na putarini i/ili druge obaveze Korisnika vozila, Operator sistema može da odbije registraciju novog Vozila Korisnika vozila ili predlog za izmenu sklopljenog Ugovora o uslovima postpaida.

4
Promjene i registracija novog vozila

Ako nastane izmena Korisnika vozila, koje je registrovano u Sistemu elektronske putarine, novi Korisnik vozila, njegov opunomoćen zastupnik ili u Režimu prepaida i Vozač, obavezan je da pre korišćenja Puteva s naplatom ponovno zatraži registraciju vozila u Sistem elektronske putarine i pružiti Operatoru nove registarske podatke.

Prijašnji Korisnik vozila je obavezan da vrati Elektronski uređaj i da plati sve obaveze Operatoru sistema. 

5
Kde je moguće dobiti više informacija

Sva prava i obaveze Korisnika vozila, Vozača vozila i eventuelno opunomoćenih lica, koja se tiču ugovora i registracije, regulisana su odredbama Opštih uslova poslovanja Operatora sistema, isto tako, kao relevantne zakonske odredbe. 
Više informacije, koje se tiču registracije vozila u sistem elektronske putarine možete da pronađete na:

 • na Portalu za korisnike portálu www.mytocz.eu u sekciji Korisničke usluge,
 • telefonski pomoću Korisničkog telefona +420 243 243 243.