Dohody o podmínkách úhrad elektronického mýtného

Dohody o podmínkách úhrad elektronického mýtného v různých režimech

Dohody o podmínkách následného placení

Dohody o podmínkách následného placení či její změny mohou být za provozovatele vozidla uzavírány jeho statutárním orgánem, popřípadě jinou osobou, která se prokáže provozovateli systému písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za provozovatele vozidla. Formulář plné moci si může provozovatel vozidla vyzvednout na kontaktním místě nebo vytisknout na zákaznickém portálu.

Pro účely uzavření dohody o podmínkách následného placení je provozovatel vozidla povinen poskytnout provozovateli systému zejména následující údaje:

 1. název nebo obchodní jméno a adresu sídla, je-li provozovatelem vozidla právnická osoba,
 2. jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, státní příslušnost, je-li provozovatelem vozidla fyzická osoba, 
 3. jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost a adresu bydliště zmocněného zástupce,
 4. identifikační číslo provozovatele vozidla, bylo-li přiděleno, nebo obdobný v jiném státě tomu odpovídající údaj,
 5. daňové identifikační číslo provozovatele vozidla nebo identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty, bylo-li přiděleno,
 6. údaje o zápisu provozovatele vozidla do obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku, je-li v takovém rejstříku zapsán,
 7. registrační značku vozidla a stát, v němž je vozidlo registrováno,
 8. kategorii Vozidla ve smyslu platné legislativy, 
 9. celkovou hmotnost vozidla, počet náprav vozidla a emisní třídu vozidla,
 10. údaj o tom, zda je vozidlo vybaveno zařízením nebo úpravou, které by mohly bránit správné funkci elektronického zařízení (palubní jednotky) (např. pokovené čelní sklo),
 11. předpokládanou celkovou délku zpoplatněných pozemních komunikací, jimiž provozovatel vozidla plánuje projíždět v průběhu vymezeného časového období v režimu následného placení,
 12. bankovní spojení provozovatele vozidla,
 13. kontaktní údaje provozovatele vozidla včetně e-mailové adresy.

Dohoda o podmínkách následného placení s odloženou splatností

Každý provozovatel vozidla může na kontaktním místě nebo prostřednictvím zákaznické samoobsluhy uzavřít dohodu o podmínkách následného placení s odloženou splatností pro libovolný počet vozidel podléhajících zpoplatnění, jejichž je provozovatelem. V případě uzavření dohody o podmínkách následného placení s odloženou splatností na kontaktním místě podepisuje provozovatel vozidla dohodu o podmínkách následného placení s odloženou splatností v listinné podobě, a to buď přímo na kontaktním místě, nebo mimo kontaktní místo s následným doručením provozovateli systému poštou. Při uzavření dohody o podmínkách následného placení s odloženou splatností mimo kontaktní místo musí být podpis provozovatele vozidla úředně ověřený. V případě uzavření dohody o podmínkách následného placení s odloženou splatností prostřednictvím zákaznické samoobsluhy podepisuje provozovatel vozidla dohodu o podmínkách následného placení s odloženou splatností v elektronické podobě s využitím zaručeného elektronického podpisu prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci.

Podmínkou nabytí účinnosti dohody o podmínkách následného placení je předložení záruční listiny potvrzující bankovní záruku, jejíž výše v české měně bude stanovena podle následujícího vzorce:

BZ = ∑ (T * KM * (FO + 2 * DD + 3))

kde:

 • „BZ“ znamená bankovní záruka,
 • „∑“ znamená součet dílčích záruk jednotlivých vozidel registrovaných k dané dohodě o podmínkách následného placení s odloženou splatností,
 • „T“ znamená maximální výši sazby mýtného pro danou kategorii vozidla,
 • „KM“ znamená předpokládaný počet kilometrů ujetých daným vozidlem za den po zpoplatněných pozemních komunikacích,
 • „FO“ znamená délku fakturačního období ve dnech,
 • „DD“ znamená dobu splatnosti faktury ve dnech.

Výše bankovní záruky vypočtená podle uvedeného vzorce musí být pro každé vozidlo uvedené v dohodě o podmínkách následného placení minimálně 2 500 Kč. Maximální výše bankovní záruky není omezená.

Provozovatel systému je oprávněn posoudit předloženou bankovní záruku do 30 dnů od jejího doručení a rozhodnout o její akceptaci nebo neakceptaci. Následně informuje provozovatele vozidla o jejím akceptování nebo neakceptování a v případě neakceptování uvede důvod.

Dohoda o podmínkách následného placení je účinná dnem akceptace záruční listiny potvrzující bankovní záruku. Na výzvu provozovatele systému si provozovatel vozidla může následně proti složené kauci na kontaktním nebo distribučním místě vyzvednout elektronické zařízení (či více elektronických zařízení), případně mu bude elektronické zařízení doručené poštou.

Změna dohody o podmínkách následného placení s odloženou splatností

Při změně údajů, na jejichž základě byla vypočtena minimální výše Bankovní záruky a/nebo nastala skutečnost nedostatečného krytí Bankovní záruky, je Provozovatel vozidla povinen poskytnout novou Bankovní záruku nebo dodatek k vystavené a Provozovatelem systému akceptované Bankovní záruce. Nová či změněná Bankovní záruka musí zohledňovat změny parametrů ve výpočtu minimální výše Bankovní záruky. Provozovatel systému následně informuje Provozovatele vozidla o jejím akceptování nebo neakceptování a v případě neakceptování uvede důvod.

Provozovatel systému je oprávněn jednostranně zvýšit minimální výši Bankovní záruky, přičemž Provozovatel vozidla je povinen poskytnout dodatečné zajištění závazku úhrady Mýtného.

Změnu Dohody o podmínkách následného placení lze provést Provozovatelem vozidla nebo jeho zmocněným zástupcem osobně na Kontaktním místě, prostřednictvím reklamačního formuláře nebo prostřednictvím Zákaznické samoobsluhy.

Provozovatel systému zaregistruje změny údajů v systému elektronického mýtného bez zbytečného odkladu a v případě, že se změní podstatné náležitosti Dohody o podmínkách následného placení, je Provozovatel vozidla povinen uzavřít dodatek ke stávající Dohodě o podmínkách následného placení.

V případě nahlášení změny údajů na Kontaktním místě nebo prostřednictvím reklamačního formuláře podepisuje Provozovatel vozidla dodatek k Dohodě o podmínkách následného placení s odloženou splatností v listinné podobě, a to buď přímo na Kontaktním místě, nebo mimo Kontaktní místo s následným doručením Provozovateli systému poštou. Při podepsání dodatku k Dohodě o podmínkách následného placení s odloženou splatností mimo Kontaktní místo musí být podpis Provozovatele vozidla úředně ověřený. V případě nahlášení změny údajů prostřednictvím Zákaznické samoobsluhy podepisuje Provozovatel vozidla dodatek k Dohodě o podmínkách následného placení s odloženou splatností v elektronické podobě s využitím zaručeného elektronického podpisu.

Dohoda o podmínkách následného placení s platbou tankovací kartou

Každý provozovatel vozidla může na kontaktním místě nebo u provozovatelem systému určených vystavovatelů tankovacích karet požádat o uzavření dohody o podmínkách následného placení s platbou tankovací kartou pro libovolný počet vozidel, která užívají zpoplatněné komunikace a jichž je provozovatelem. Provozovatel vozidla je povinen předložit provozovateli systému veškeré tankovací karty, které budou používány k placení mýtného, kaucí a dalších poplatků za služby dle sazebníku, k autorizaci vystavovatelem tankovací karty. To platí i v případech zaevidování dalšího vozidla pod již uzavřenou dohodu o podmínkách následného placení s platbou tankovací kartou.

Dohoda o podmínkách následného placení s platbou tankovací kartou nabude účinnosti po potvrzení autorizace vystavovatelem tankovací karty.
Pokud dojde k ukončení platnosti tankovací karty nebo blokaci tankovací karty ze strany vystavovatele tankovací karty, bude příslušné elektronické zařízení (rozumí se každé elektronické zařízení, které zaznamenává mýtné události placené touto tankovací kartou) provozovatelem systému zablokováno.

Změna Dohody o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou

Pokud provozovatel vozidla požaduje změnu tankovací karty (rozumí se požadavek na užívání jiné tankovací karty shodného vystavovatele), je povinen předložit provozovateli systému novou tankovací kartu k autorizaci, případně požádat o provedení změny vystavovatele této tankovací karty.

Pokud provozovatel vozidla požaduje změnu vystavovatele tankovací karty, je povinen vrátit veškerá původně užívaná elektronická zařízení, vypovědět původní dohodu o podmínkách následného placení a uzavřít novou dohodu o podmínkách následného placení s platbou tankovací kartou.

Změnu dohody o podmínkách následného placení s platbou tankovací kartou může provést provozovatel vozidla nebo jeho zmocněný zástupce osobně na kontaktním místě, prostřednictvím reklamačního formuláře nebo prostřednictvím vystavovatele této tankovací karty.

Provozovatel systému zaregistruje změny údajů v systému elektronického mýtného bez zbytečného odkladu a v případě, že se změní podstatné náležitosti dohody o podmínkách následného placení s platbou tankovací kartou, je provozovatel vozidla povinen uzavřít dodatek ke stávající dohodě o podmínkách následného placení s platbou tankovací kartou.

Provozovatel vozidla podepisuje dodatek k dohodě o podmínkách následného placení s platbou tankovací kartou v listinné podobě, buď přímo na kontaktním místě, nebo mimo kontaktní místo s následným doručením vystavovateli tankovací karty nebo Provozovateli systému poštou. Při podepsání dodatku k dohodě o podmínkách následného placení s odloženou splatností mimo kontaktní místo musí být podpis provozovatele vozidla úředně ověřený.