Vozidla osvobozená od zpoplatnění

Přehled skupin vozidel osvobozených od zpoplatnění

Osvobození od zpoplatnění

Mýtnému nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem:

 • vybaveným zvláštním výstražným světlem podle zvláštního právního předpisu, pokud se jedná o:
  • o vozidlo Vězeňské služby České republiky,
  • o vozidlo poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby,
  • o vozidlo složky integrovaného záchranného systému neuvedené v bodech 1 a 2;
 • Ministerstva vnitra používaným Policií České republiky a opatřeným nápisem "POLICIE" nebo ozbrojeného bezpečnostního sboru jiného státu na základě vzájemnosti;
 • ozbrojených sil České republiky, včetně vozidel používaných Vojenskou policií a opatřených nápisem "VOJENSKÁ POLICIE" a vozidel ozbrojených sil jiného státu na základě vzájemnosti;
 • celních orgánů opatřeným nápisem "CELNÍ SPRÁVA“;
 • Hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů opatřených nápisem "HASIČI";
 • obecní nebo městské policie opatřené nápisem "OBECNÍ POLICIE“ nebo "MĚSTSKÁ POLICIE“;
 • Vězeňské služby České republiky se zvláštním barevným provedením a označením podle zvláštního právního předpisu;
 • přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu11f) držiteli průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká;
 • přepravujícím nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou;
 • Generální inspekce bezpečnostních sborů a Bezpečnostní informační služby;
 • provozovaných domovem pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li k přepravě osob se zdravotním postižením;
 • provádějícím záchranné a likvidační práce a při ochraně obyvatelstva;
 • Správy státních hmotných rezerv zařazeným do státních hmotných rezerv podle zvláštního právního předpisu;
 • správce zpoplatněné pozemní komunikace nebo koncesionáře;
 • používajícím jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, činí-li největší povolená hmotnost vozidla nejvýše 4,25 tuny;
 • vybaveným zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, kterým byl vystaven průkaz historického vozidla.

U výše uvedených vozidel osvobozených od zpoplatnění se mýtné nehradí. Vozidlo musí být zaregistrováno v systému elektronického mýtného a pro účely kontroly vybaveno elektronickým zařízením (palubní jednotkou). 

Od 1.7. 2022 dle novely zákona č. 13/1997 (zákon č. 178/2022) vozidlo, které má přidělenu vojenskou poznávací značku nebo zvláštní registrační značku historického vozidla, nemusí být zaregistrováno v systému elektronického mýtného a tudíž nemusí být vybaveno palubní jednotkou na zpoplatněných komunikacích. 

Dohody o podmínkách užívání Elektronického zařízení v režimu osvobozeného od úhrady mýtného

Dohoda o podmínkách užívání elektronického zařízení v režimu osvobozeného od úhrady mýtného nebo její změny mohou být za provozovatele vozidla uzavírány jeho statutárním orgánem či osobou s písemným pověřením veřejnoprávních orgánů a organizací, popřípadě jinou osobou, která se prokáže provozovateli systému písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za provozovatele vozidla. Zároveň je uživatel povinen doložit ověřený dokument potvrzující jeho právní osobnost a technický průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla. Pokud má vozidlo Uživatele pokovené čelní sklo, je uživatel povinen o této skutečnosti při zaevidování vozidla informovat provozovatele systému. Uživatel odpovídá za správnost sdělených údajů a předložených dokladů.

Dohodu o podmínkách užívání elektronického zařízení v režimu osvobozeného od úhrady mýtného může provozovatel vozidla uzavřít na kontaktním místě.

Změna údajů provozovatele vozidla musí být provozovateli systému oznámena prostřednictvím reklamačního formuláře. Provozovatel systému je povinen provést nahlášené změny nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení tohoto oznámení.