Превозни средства, освободени от плащане на пътни такси

Списък на групите превозни средства, освободени от плащане на пътни такси

Освобождаване от таксуване

Не подлежи на таксуване използването на платена пътна комуникация от шосейно превозно средство:

 • оборудвано със специална предупредителна светлина в съответствие със специален нормативен акт, когато става въпрос за:
  • превозно средство на Служба Затвори на Чешката Република;
  • превозно средство на доставчик на спешна медицинска помощ, транспорта на пациенти за спешна помощ и медицински транспортни услуги;
  • транспортно средство от интегрираната система за защита на населението, които не са посочени в точки 1 и 2;
 • на Министерството на вътрешните работи, използвано от Полицията на Чешката Република и снабдено с надпис ""ПОЛИЦИЯ"" (""POLICIE"") или въоръжените сили за сигурност на друга държава въз основа на реципрочност;
 • на въоръжените сили на Чешката република, включително превозни средства, използвани от Военна полиция и снабдени с надпис ""ВОЕННА ПОЛИЦИЯ"" (""VOJENSKÁ POLICIE"") и превозни средства на въоръжените сили на друга държава въз основа на реципрочност;
 • на митническите органи, снабдено с надпис ""МИТНИЧЕСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"" (""CELNÍ SPRÁVA“);
 • На Пожарните спасителни екипи и звената на доброволните пожарникари, снабдени с надпис ""ПОЖАРНА"" (""HASIČI"");
 • на общинската или градската полиция, снабдени с надпис ""ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ"" („OBECNÍ POLICIE“) или ""ГРАДСКА ПОЛИЦИЯ"" („MĚSTSKÁ POLICIE“);
 • на Служба затвори на Чешката Република със специален цвят и обозначение в съответствие със специални правни норми;
 • транспортиращи лица с тежки увреждания, притежаващи специална карта ZTP (ТЕЛК) съгласно съответните правни норми, или притежаващите карта ZTP/P, ако оператором на шисейното моторно превозно средство е лице с увреждания или негово близко лице;
 • транспортиращи деца, лекувани от злокачествени тумори или хемобластоза;
 • Главен инспекторат на силите за сигурност и информационните услуги за сигурност;
 • чиито ползватели са домове за лица с увреждания, когато се използват за превоз на лица с увреждания;
 • извършващи спасителни и почистващи дейности и при защита на населението;
 • На Агенция Държавен материален резерв включени в държавни материални резерви съгласно специална правна уредба;
 • Администрации на държавни материални резерви, включени в държавни материални резерви съгласно специална правна уредба
 • на оператора или концесионера на платения път;
 • използващи като гориво изключително електрическа енергия или водород, ако максималната разрешена маса на превозното средство е не повече от 4,25 тона;
 • снабден със специална регистрационна табела за исторически превозни средства, на които е издаден лиценз за исторически превозни средства.

При горепосочените превозни средства, освободени от таксуване, Пътни такси не се заплащат. Превозното средство трябва да бъде регистрирано в Електронната система за събиране на пътни такси и да е оборудвано с Електронно устройство (бордово устройство) с цел контрол. 

Превозните средства, които  вече са регистрирани като освободени от плащане на пътни такси въз основа на поправката на Закон № 13/1997 Сб., за пътните комуникации § 20а параграф 1, буква о) имат право на възстановяване на пътните такси платени от 1.1.2020. Право на връщане възниква след подаване на заявление, т.е чрез попълване на формуляр за рекламация и изпращането му по електронната поща на имейл info@mytocz.eu, чрез подаването на същото в зоната за самообслужване или чрез подаване на заявлението в Контактната точка. Заявлението трябва да включва:

 • Регистрационният номер на съответното превозно средство
 • Номерът на банковата сметка, на която ще бъдат изпратени  финансовите средства (финансовите средства могат да бъдат възстановени единствено по банков път)
 • Доказателство, че заявителят е собственик или ползвател на  превозното  средство (големия талон, договор за лизинг)

Споразумение за условията на използване на Електронно устройство в режим, освободен от плащането на пътни такси

Споразумението за условията на използване на Електронно устройство в режим, освободен от плащането на пътни такси или негови промени могат да бъдат сключвани от името на Ползвателя на превозното средство от управителния му орган или от лице, упълномощено в писмен вид от публични органи и организации, евентуално и от друго лице, което се легитимира пред Оператора на системата с писмено пълномощно със заверен подпис на лицето, представляващо Ползвателя на превозното средство. В същото време Потребителят е задължен да представи заверен документ, потвърждаващ юридическия му статут, както и Големия талон или Малкия талон на превозното средство. Ако предното стъкло на Превозното средство на Ползвателя е покрито с метал, Потребителят е длъжен да информира Оператора на системата за този факт при регистрацията на Превозното средство. Потребителят носи отговорност за точността на посочените данни и представените документи.

Ползвателят на превозното средство може да сключи Споразумение за условията на използване на Електронно устройство в режим, освободен от плащането на пътни такси в Контактната точка.
Промяната в данните на Ползвателя на превозното средство трябва да бъде съобщена на Оператора на системата посредством формуляр за рекламация. Операторът на системата е длъжен да извърши обявените промени не по-късно от тридесет (30) дни от датата на получаване на уведомлението.