Глоби и доплащане на пътни такси

Спецификация на нарушенията, административните нарушения и глобите

Нарушения

Водачът на превозното средство в Електронната система за събиране на пътни такси извършва нарушаване противоречие с разпоредбите на § 22j от закона, когато:

 1. използва превозно средство, което не е снабдено с функциониращо електронно устройство;
 2. използва превозно средство без да е въвел в електронното устройство данните, позволяващи определяне на пътните такси или въведе грешни данни;
 3. използва платена пътна комуникация с превозно средство, което не е регистрирано от оператора на Електронната система за събиране на пътни такси;
 4. не се подчини на разпореждане на служител на полицията или митницата да позволи проверка на функционалността на електронното устройство и плащането на пътните такси, или
 5. извършва непозволени действия с електронното устройство;
 6. не обезпечи плащането на пътните такси.

За горепосоченото нарушение може да бъде наложена глоба в съответствие с действащото законодателство. 

Юридическо лице или физическо лице, извършващо стопанска дейност като ползвател на превозно средство в Електронната система за събиране на пътни такси извършва нарушение, когато в противоречие с разпоредбите на § 22i от закона:

 1. не осигури регистрацията на превозното средство в Електронната система за събиране на пътни такси и не съобщи без излишно отлагане промяна в данните, необходими за регистрация;
 2. не осигури монтиране на регистрираното електронно устройство в превозното средство;
 3. не обезпечи плащането на пътните такси.
 4. нареди, позволи или повери управлението на превозно средство, намиращо се в Електронната система за събиране на пътни такси, което не е оборудвано с функционално електронно устройство, по платена пътна комуникация;
 5. използва електронно устройство, предназначено за конкретното превозно средство и регистрирано в Електронната система за събиране на пътни такси в друго превозно средство в Електронната система за събиране на пътни такси, или
 6. не обучи водачите на експлоатираните от него превозни средства за начина на боравене с електронно устройство и използването му.

За горепосоченото нарушение може да бъде наложена глоба в съответствие с действащото законодателство.