Работа

Електронно устройство Billien OBU 5051

На предната страна Електронното устройство (бордовото устройство) има индикатори, сигнализация и елементи за управление.

Ако Електронното устройство е свързано към източник на захранване, то се включва всеки път:

 • при запалване, или
 • при привеждане на превозното средство в движение, или
 • при натискане на бутон.

Преди, по време и след края на пътуване по Платени пътни комуникации водачът е длъжен да следи за функционалността и верността на настройките на Електронното устройство.

Значението на отделните индикатори, сигнализация и елементи за управление е описано под изображението.

 

billien obu

 

Потребителски интерфейс

 1. Главен светодиоден индикатор за състоянието
 2. Настройки на категорията на превозното средство (превключване между допустимите броеве оси в посока надолу)
 3. Включване / изключване на звуковата сигнализация
 4. Настройки на категорията на превозното средство (превключване между допустимите броеве оси в посока нагоре)
 5. Ръчно извикване на комуникация (продължително натискане, 3 секунди)
 6. Индикатор за размера на кредита
 7. Външно захранване
 8. - 10. Индикатор за броя на осите на превозното средство

Настройка на категорията на превозното средство и сигнализация

Активирането и основните настройки на Електронното устройство се извършват от оторизиран служител на Оператора на системата в Пункт за продажба въз основа на регистрираните данни за Превозното средство, регистрирано в Електронната система за събиране на пътни такси. При получаване на Електронното устройство трябва да се провери верността на данните и точността на настройките и състоянието на Електронното устройство съгласно индикаторите.

В случай, че преди или по време на използване на Платени пътни комуникации настъпи промяна в броя на осите на Превозното средство (например при прикачване на ремарке), е Потребителят е длъжен с помощта на съответния елемент на управление на Електронното устройство да се промени данните за броя на осите така, че да отразява реалната категория на превозното средство (или реалния брой на осите).

За промяна на броя на осите трябва да се натисне " arrow " или " arrow " ако е необходимо и няколко пъти, докато броят на осите, изобразени със съответния символ, не съвпадне с реалното състояние на Превозното средство или състава от превозни средства. Включването или изключването на звуковата сигнализация става с натискане на бутон " cross ".

Индикация за категорията на превозното средство и броя на осите.
Тип превозно средство Параметри на певозното средство numbers
Брой оси Символ Цвят мига
Товарен автомобил над 3,5 тона <= 2 2

 

Зелено Не
3 3

 

4 4

 

>=5 23
Автобус <= 2 2

 

Зелено Не
3 3

 

4 3
>=5 23

 

Светлинна сигнализация за нивото на кредита.
eur
Ниво на кредита Цвят мига
Достатъчно – активно Зелено Не
Занижено – ранно предупреждение Зелено Не
Ниско – предупреждение Жълто Не
Недостатъчно – блокирано Червено Не

 

Светлинна сигнализация за състоянието на батерията (акумулатора).
Външен източник на захранване battery
Включено към захранването? Цвят мига
Включено към захранването Да Зелено Не
Да Жълто Не
Да Жълто Не
Проблем с батерията   Червено Не
Изключено от захранването Да Зелено Да
Да Жълто Да
Да Жълто Да

 

Упътването за употреба на Електронно устройство Billien OBU 5051 можете да изтеглите от раздел "Документи за изтегляне".


 

Инструкции при проблеми с Електронното устройство (бордовото устройство)

В случай, че по време на пътуване по Платени пътни комуникации, се появи неизправност или повреда на Електронното устройство, Водачът е длъжен да се отправи към най-близката Контактна точка или Пункт за разпространение и там да смени Електронното устройство.

В случай на кражба, загуба или унищожение на Електронното устройство, Ползвателят или Водачът на превозното средство е длъжен да уведоми незабавно Оператора на системата за кражбата, загубата или унищожението на Електронното устройство в Центъра за обслужване на клиенти на тел. номер +420 243 243 243. Какво да правим в случай на повреда, загуби или кражба на Електронното устройство