Použitie

Elektronické zariadenie Billien OBU 5051

Na čelnej strane elektronického zariadenia (palubnej jednotky) sa nachádzajú indikačné, signalizačné a ovládacie prvky.

V prípade, že je elektronické zariadenie pripojené k zdroju napájania, zapne sa vždy, keď:

 • zapnete zapaľovanie, alebo
 • bude vozidlo uvedené do pohybu, alebo
 • po stlačení tlačidla.

Pred jazdou, počas jazdy a po ukončení jazdy po spoplatnených pozemných komunikáciách je vodič povinný kontrolovať funkčnosť a správnosť nastavenia elektronického zariadenia.

Význam jednotlivých indikačných, signalizačných a ovládacích prvkov je popísaný pod obrázkom.

 

billien obu

 

Užívateľské rozhranie

 1. Hlavný LED stavový indikátor
 2. Nastavovanie kategórie vozidla (prepínanie medzi povolenými počtami náprav smerom nadol)
 3. Zapnutie/vypnutie zvukovej signalizácie
 4. Nastavovanie kategórie vozidla (prepínanie medzi povolenými počtami náprav smerom nahor)
 5. Vyvolanie manuálnej komunikácie (dlhé stlačenie, 3 sekundy)
 6. Indikácia výšky kreditu
 7. Externé napájanie
 8. - 10. Indikácia počtu náprav vozidla

Nastavenie kategórie vozidla a signalizácia

Aktiváciu a základné nastavenie elektronického zariadenia vykonáva poverený pracovník prevádzkovateľa systému na obchodnom mieste, a to na základe registračných údajov vozidla evidovaného v systéme elektronického mýta. V procese preberania elektronického zariadenie je potrebné skontrolovať správnosť údajov aj správnosť indikovaného nastavenia elektronického zariadenia a udávaného  prevádzkového stavu elektronického zariadenia.

V prípade, že pred užívaním alebo počas užívania spoplatnených pozemných komunikácií dôjde k zmene počtu náprav vozidla (napr. pripojenie prívesu), je používateľ povinný zmeniť prostredníctvom príslušného ovládacieho prvku elektronického zariadenia údaj o počte náprav tak, aby zodpovedal skutočnej kategórii vozidla (či skutočnému počtu náprav).

Pre zmenu počtu náprav je potrebné stlačiť " arrow  " alebo " arrow ", a to prípadne aj opakovane, kým sa počet náprav zobrazených v príslušnom symbole nezhoduje so skutočným stavom vozidla alebo jazdnej súpravy. Aktiváciu alebo deaktiváciu zvukovej signalizácie možné vykonať stlačením tlačidla " cross „.

Indikácie kategórie vozidla a počtu náprav.
Typ vozidla Parametre vozidla numbers
Počet náprav Symbol Farba Bliká
Nákladné vozidlo nad 3,5 tony <= 2 2

 

Zelená Nie
3 3

 

4 4

 

>=5 23
Autobus <= 2 2

 

Zelená Nie
3 3

 

4 3
>=5 23

 

Svetelná signalizácia výšky kreditu.
eur
Výška kreditu Farba Bliká
Dostatočná - aktívny Zelená Nie
Znížená - pre-warning Zelená Nie
Nízka - warning Žltá Nie
Nedostatočná - zablokovaný Červená Nie

 

Svetelná signalizácia stavu batérie (akumulátora).
Externé napájanie battery
Pripojené? Farba Bliká
Pripojené Áno Zelená Nie
Áno Žltá Nie
Áno Žltá Nie
Chybná batéria   Červená Nie
Odpojené Áno Zelená Áno
Áno Žltá Áno
Áno Žltá Áno

 

Návod na obsluhu elektronického zariadenia Billien OBU 5051 si môžete stiahnuť v sekcii Na stiahnutie.


 

Inštrukcie pri problémoch s elektronickým zariadením (palubnou jednotkou)

Ak dôjde v priebehu jazdy po spoplatnených pozemných komunikáciách k poruche alebo poškodeniu elektronického zariadenia, je vodič povinný zájsť na najbližšie kontaktné alebo distribučné miesto a tam elektronické zariadenie vymeniť.

V prípade krádeže, straty alebo zničenia elektronického zariadenie je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič povinný bezodkladne oznámiť krádež, stratu alebo zničenie elektronického zariadenia prevádzkovateľovi systému na zákazníckom centre na čísle +420 243 243 243.

Ako postupovať pri poruchách, strate alebo krádeži elektronického zariadenia (palubné jednotky)