Sadzby mýta so zložkou CO2

Sadzby mýta za použitie 1 km spoplatnenej komunikácie sú stanovené Nariadením vlády ČR č. 240/2014 Zb. v znení platnom s účinnosťou od 1. 3. 2024. Mýto za použitie konkrétneho úseku je dané násobkom sadzby a dĺžky úseku.

Sadzby mýta sa skladajú z poplatku za pozemnú komunikáciu, poplatku za znečistenie ovzdušia, poplatku za hluk spôsobený premávkou a poplatku za emisie CO2. Podrobný prehľad sadzieb mýta nájdete na stiahnutie tu. 

Sadzby mýta sa členia podľa: 

  • kategórie pozemnej komunikácie (diaľnica, cesta I. triedy)
  • kategórie vozidla (vozidlá v systéme elektronického mýta okrem vozidiel kategórie M2 a M3, vozidlá kategórie M2 a M3)
  • emisnej triedy vozidla (do triedy EURO IV; triedy EURO V a EEV; trieda EURO VI; používanie iba elektrickej energie alebo vodíka ako paliva)
  • najväčšej povolenej hmotnosti vozidla alebo jazdnej súpravy (viac ako 3,5 tony a menej ako 7,5 tony; najmenej 7,5 tony a menej ako 12 ton; najmenej 12 ton)
  • počtu náprav vozidla alebo jazdnej súpravy (2 nápravy; 3 nápravy; 4 nápravy; 5 alebo viac náprav)
  • emisnej triedy CO2 vozidla (trieda CO2 č. 1; trieda CO2 č. 2; trieda CO2 č. 3; trieda CO2 č. 4; trieda CO2 č. 5)

Sadzby mýta platné od 1. 3. 2024

Sadzby mýta platné od 25. 3. 2024


Sadzby mýta platné od 1. 3. 2024

Sadzby mýta pre vozidlá v systéme elektronického mýta okrem vozidiel kategórie M2 a M3 za používanie diaľnice

Tabuľka sadzieb mýta [CZK/km]
Emisná trieda EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emisná trieda CO2
č. 1
č. 1
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
Najvyššia povolená hmotnosť
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,7882
0,9742
1,3169
1,5275
0,7796
0,9627
1,3023
1,5097
0,7764
0,9583
1,2967
1,5030
0,7603
0,9381
1,2697
1,4707
0,7441
0,9179
1,2426
1,4384
0,6149
0,7564
1,0262
1,1800
0,4506
0,5508
0,7510
0,8512
<7,5 t; 12 t)
1,4853
1,9662
2,5220
3,0539
1,3077
1,7275
2,2192
2,6861
1,2406
1,6373
2,1047
2,5471
1,2245
1,6171
2,0777
2,5148
1,2083
1,5969
2,0506
2,4825
1,0791
1,4354
1,8342
2,2241
0,8601
1,1563
1,4657
1,7821
≥12 t
3,3679
4,4944
5,7320
6,9412
2,9030
3,8697
4,9393
5,9786
2,7273
3,6336
4,6397
5,6147
2,7112
3,6134
4,6127
5,5824
2,6950
3,5932
4,5856
5,5501
2,5658
3,4317
4,3692
5,2917
2,2538
3,0277
3,8422
4,6572

Sadzby mýta pre vozidlá v systéme elektronického mýta okrem vozidiel kategórie M2 a M3 za používanie ciest I. triedy

Tabuľka sadzieb mýta [CZK/km]
Emisná trieda EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emisná trieda CO2
č. 1
č. 1
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
Najvyššia povolená hmotnosť
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,4002
0,5192
0,6690
0,8115
0,3916
0,5077
0,6544
0,7937
0,3884
0,5033
0,6488
0,7870
0,3797
0,4924
0,6341
0,7695
0,3709
0,4814
0,6195
0,7520
0,3009
0,3939
0,5023
0,6120
0,2106
0,2808
0,3510
0,4312
<7,5 t; 12 t)
0,9175
1,2165
1,5591
1,8874
0,7399
0,9778
1,2563
1,5196
0,6728
0,8876
1,1418
1,3806
0,6641
0,8767
1,1271
1,3631
0,6553
0,8657
1,1125
1,3456
0,5853
0,7782
0,9953
1,2056
0,4403
0,5916
0,7507
0,9116
≥12 t
2,1187
2,8303
3,6070
4,3659
1,6538
2,2056
2,8143
3,4033
1,4781
1,9695
2,5147
3,0394
1,4694
1,9586
2,5000
3,0219
1,4606
1,9476
2,4854
3,0044
1,3906
1,8601
2,3682
2,8644
1,1526
1,5486
1,9651
2,3779

Sadzby mýta pre vozidlá kategórie M2 a M3 za používanie diaľnice

Tabuľka sadzieb mýta [CZK/km]
Emisná trieda EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emisná trieda CO2
č. 1
č. 1
č. 1
č. 5
Najvyššia povolená hmotnosť
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,4156
0,5483
0,4079
0,5380
0,4050
0,5340
0,3705
0,4907
<7,5 t; 12 t)
0,6717
0,8996
0,5740
0,7683
0,5371
0,7187
0,4735
0,6362
≥12 t
0,7932
1,0626
0,6770
0,9065
0,6330
0,8474
0,5634
0,7569

Sadzby mýta pre vozidlá kategórie M2 a M3 za používanie cesty I. triedy

Tabuľka sadzieb mýta [CZK/km]
Emisná trieda EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emisná trieda CO2
č. 1
č. 1
č. 1
č. 5
Najvyššia povolená hmotnosť
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,2212
0,2903
0,2135
0,2800
0,2106
0,2760
0,1905
0,2507
<7,5 t; 12 t)
0,4260
0,5708
0,3283
0,4395
0,2914
0,3899
0,2422
0,3254
≥12 t
0,5036
0,6749
0,3874
0,5188
0,3434
0,4597
0,2882
0,3872

Sadzby mýta platné od 25. 3. 2024

Sadzby mýta pre vozidlá v systéme elektronického mýta okrem vozidiel kategórie M2 a M3 za používanie diaľnice

Tabuľka sadzieb mýta [CZK/km]
Emisná trieda EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emisná trieda CO2
č. 1
č. 1
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
Najvyššia povolená hmotnosť
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,7882
0,9742
1,4823
1,7250
0,7796
0,9627
1,4677
1,7072
0,7764
0,9583
1,4621
1,7005
0,7603
0,9381
1,4268
1,6583
0,7441
0,9179
1,3915
1,6162
0,6149
0,7564
1,1089
1,2788
0,4506
0,5508
0,7510
0,8512
<7,5 t; 12 t)
1,4853
1,9662
2,6874
3,2514
1,3077
1,7275
2,3846
2,8836
1,2406
1,6373
2,2541
2,7228
1,2245
1,6171
2,2188
2,6806
1,2083
1,5969
2,1835
2,6385
1,0791
1,4354
1,9009
2,3011
0,8601
1,1563
1,4657
1,7821
≥12 t
3,3679
4,4137
5,5768
6,5442
2,9030
3,8697
5,1047
6,1039
2,6673
3,5224
4,6397
5,6147
2,6512
3,5022
4,6044
5,5725
2,6350
3,4820
4,5691
5,5304
2,5058
3,3205
4,2865
5,1930
2,2538
3,0277
3,8422
4,6572

Sadzby mýta pre vozidlá v systéme elektronického mýta okrem vozidiel kategórie M2 a M3 za používanie ciest I. triedy

Tabuľka sadzieb mýta [CZK/km]
Emisná trieda EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emisná trieda CO2
č. 1
č. 1
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
Najvyššia povolená hmotnosť
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,4002
0,5192
0,8344
1,0090
0,3916
0,5077
0,8198
0,9912
0,3884
0,5033
0,8142
0,9845
0,3797
0,4924
0,7912
0,9571
0,3709
0,4814
0,7684
0,9298
0,3009
0,3939
0,5850
0,7108
0,2106
0,2808
0,3510
0,4312
<7,5 t; 12 t)
0,9175
1,2165
1,7245
2,0849
0,7399
0,9778
1,4217
1,7171
0,6728
0,8876
1,2912
1,5563
0,6641
0,8767
1,2682
1,5289
0,6553
0,8657
1,2454
1,5016
0,5853
0,7782
1,0620
1,2826
0,4403
0,5916
0,7507
0,9116
≥12 t
2,1187
2,7496
3,4518
3,9689
1,6538
2,2056
2,9797
3,5286
1,4181
1,8583
2,5147
3,0394
1,4094
1,8474
2,4917
3,0120
1,4006
1,8364
2,4689
2,9847
1,3306
1,7489
2,2855
2,7657
1,1526
1,5486
1,9651
2,3779

Sadzby mýta pre vozidlá kategórie M2 a M3 za používanie diaľnice

Tabuľka sadzieb mýta [CZK/km]
Emisná trieda EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emisná trieda CO2
č. 1
č. 1
č. 1
č. 5
Najvyššia povolená hmotnosť
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,4156
0,5483
0,4079
0,5380
0,4050
0,5340
0,3705
0,4907
<7,5 t; 12 t)
0,6717
0,8996
0,5740
0,7683
0,5371
0,7187
0,4735
0,6362
≥12 t
0,7932
1,0626
0,6770
0,9065
0,6330
0,8474
0,5634
0,7569

Sadzby mýta pre vozidlá kategórie M2 a M3 za používanie cesty I. triedy

Tabuľka sadzieb mýta [CZK/km]
Emisná trieda EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emisná trieda CO2
č. 1
č. 1
č. 1
č. 5
Najvyššia povolená hmotnosť
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
Počet náprav
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,2212
0,2903
0,2135
0,2800
0,2106
0,2760
0,1905
0,2507
<7,5 t; 12 t)
0,4260
0,5708
0,3283
0,4395
0,2914
0,3899
0,2422
0,3254
≥12 t
0,5036
0,6749
0,3874
0,5188
0,3434
0,4597
0,2882
0,3872