Systém kontroly výberu mýta

Kontrolu výberu mýta zabezpečuje prevádzkovateľ systému v spolupráci s Colnou správou.

Kontrolu úhrady mýta vykonáva Colná správa Českej republiky. Vodič vozidla je na výzvu colníka povinný umožniť kontrolu úhrady mýta a funkčnosti elektronického zariadenia podľa ustanovenia § 22j ods. 1 písm. e) zákona. 

Colník je oprávnený zastaviť vozidlo, zistiť totožnosť vodiča a prevádzkovateľa vozidla, ak nie je vodič súčasne jeho prevádzkovateľom, podrobiť vozidlo v systéme elektronického mýta kontrole, či je vybavené funkčným elektronickým zariadením (palubnou jednotkou), či je evidované v systéme elektronického mýta a či sú do elektronického zariadenia zadané údaje umožňujúce správne stanovenie mýta, a kontrole úhrady mýta. 

Vodič vozidla v systéme elektronického mýta sa dopustí priestupku tým, že v rozpore s ustanovením § 22j zákona:

 • použije vozidlo, ktoré nie je vybavené funkčným elektronickým zariadením,
 • použije vozidlo bez toho, aby zadal do elektronického zariadenia údaje umožňujúce stanovenie mýta alebo zadá tieto údaje chybne,
 • použije spoplatnenú pozemnú komunikáciu vozidlom, ktoré nebolo zaevidované u prevádzkovateľa systému elektronického mýta,
 • neuposlúchne výzvu policajta alebo colníka, aby umožnil kontrolu funkčnosti elektronického zariadenia a úhrady mýta, alebo
 • nakladá neoprávnene s elektronickým zariadením,
 • nezabezpečí úhradu mýta.

Právnická alebo fyzická osoba sa ako prevádzkovateľ vozidla v systéme elektronického mýta dopustí priestupku tým, že v rozpore s ustanovením § 22i zákona:

 • nezabezpečí zaevidovanie vozidla do systému elektronického mýta a nenahlási bez zbytočného odkladu zmenu údajov potrebných na zaevidovanie,
 • nezabezpečí inštaláciu zaregistrovaného elektronického zariadenia do vozidla,
 • nezabezpečí úhradu mýta,
 • prikáže, dovolí alebo zverí riadenie vozidla v systéme elektronického mýta, ktoré nie je vybavené funkčným elektronickým zariadením, po spoplatnenej pozemnej komunikácii,
 • použije elektronické zariadenie určené na konkrétne vozidlo a zaevidované v systéme elektronického mýta do iného vozidla v systéme elektronického mýta, alebo
 • nepoučí vodiča ním prevádzkovaných vozidiel o spôsobe narábania s elektronickým zariadením a jeho používaní.

Za vyššie uvedený priestupok je možné uložiť pokutu podľa platnej legislatívy.