Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky súvisiace so Systémom elektronického mýta

Rozsah spoplatnených úsekov je vyhláškou rozšírený o 373,3 kilometrov ciest I. triedy. Konkrétne budu novospoplatnené úseky ciest I. triedy:

 • cesta I/16 Řevničov - Bezděčín, v dĺžke 88,4 km
 • cesta I/22 Vodňany - Klatovy, v dĺžke 75,2 km
 • cesta I/27 Plzeň, Litice - Klatovy, v dĺžke 38,8 km
 • cesta I/34 Havlíčkův Brod - Koclířov, v dĺžke 81,5 km
 • cesta I/38 Jihlava - Hatě, v dĺžke 89,4 km

Prehľadnú mapu spoplatnených komunikácií aj kontaktných a distribučních miest, kde môžete vybaviť potrebnú registráciu vozidla, nájdete tu.

V režime následného platenia vrátenie palubnej jednotky neznamená zároveň automaticky zánik registrácie vozidla. Registrácia vozidla zostáva otvorená pre prípad, že by si Prevádzkovateľ vozidla prial jednotku k danému vozidlu neskôr opäť vyzdvihnúť. Ak už Prevádzkovateľ vozidla nebude palubnú jednotku k danému vozidlu v budúcnosti potrebovať (napríklad vozidlo predal), je nutné registráciu vozidla ukončiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • Užívateľ v režime následného platenia s odloženou splatnosťou ukončí registráciu vozidla v Zákazníckej samoobsluhe.
 • Užívateľ v režime následného platenia s platbou palivovou kartou pre ukončenie registrácie vozidla kontaktuje svojho vydavateľa palivovej karty.
 • Registrácii vozidla možno v oboch prípadoch tiež ukončiť na Kontaktnom mieste, kam sa dostaví oprávnená osoba (štatutárny zástupca spoločnosti alebo osoba splnomocnená).

V režime platenia vopred vrátením palubnej jednotky dôjde zároveň k ukončeniu registrácie vozidla.

Ano, pre jazdu po spoplatnených komunikáciách (teda i po novospoplatnených od 1.7.2022) musí dopravca splniť potrebné náležitosti. Predovšetkým zaregistrovať vozidlo do Systému elektronického mýtného a vybaviť ho jednotkou. Zaregistrovať sa môžete online alebo na niektorom z distribučních miest. Pokiaľ používá dopravca niektorú z tankovacích kariet, môže požiadať o asistenciu s registráciou vydavateľa tankovacích kariet.

Potrebné informácie získate na zákaznickej linke +420 243 243 243.

Postup pre inštaláciu elektronického zariadenia nájdete tu.

Úhrade mýta za použitie spoplatnenej pozemnej komunikácie podlieha cestné motorové vozidlo s najmenej štyrmi kolesami, ktorého najväčšia povolená hmotnosť predstavuje viac ako 3,5 tony.

Pre zaevidovaní vozidla do systému elektronického mýta je prevádzkovateľ vozidla povinný - v súlade splatnou legislatívou - poskytnúť prevádzkovateľovi systému údaje potrebné na zaevidovanie vozidla a predložiť technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla. 

Palubná jednotka je dopravcom poskytnutá po zložení stanovenej kaucie. Môžete si ju vyzdvihnúť na obchodných miestach. Zoznam distribučních a kontaktních miest i s informáciami o odstávkách nájdete v sekcii Dokumenty na stiahnutie (https://mytocz.eu/dokumenty).

Podľa českej legislatívy musí byť tento typ vozidiel registrovaný ako nákladné vozidlo. Nejedná sa o autobus.

 • Ak je pôvodcom podania spoločnosť, podnikateľ alebo občan so sídlom v SR, môže použiť kvalifikovaný podpis alebo uznávaný podpis (tj. podpis založený na kvalifikovanom certifikáte, ktorý nie je nevyhnutne uložený na kvalifikovanom prostriedku)
 • Ak je pôvodcom podania orgán verejnej moci (verejnoprávne inštitúcie) v ČR, musí použiť kvalifikovaný podpis s kvalifikovanou časovou pečiatkou
 • Ak je pôvodcom podania spoločnosť, podnikateľ alebo občan so sídlom v EÚ, musí použiť kvalifikovaný podpis 
 • Ak je pôvodcom podania spoločnosť, podnikateľ alebo občan so sídlom mimo EÚ, môže použiť ľubovoľný podpis vydaný dôveryhodným certifikačným orgánom

Elektronické zariadenia (palubnú jednotku) možno vrátiť osobne na distribučnom alebo kontaktnom mieste, prípadne ho možno zaslať poštou na adresu (netýka sa Premid OBU!Annex NET sro, České družiny 5, 160 00 Praha 6, Česká republika spolu s riadne vyplneným reklamačným formulárom (vrátane kompletných bankových údajov), ktorý možno stiahnuť na zákazníckom portáli. Jednotky je potrebné zaslať v dostatočnom predstihu pred dátumom expirácie. V prípade, že odošlete palubnú jednotku poštou a budete ju znovu potrebovať v termíne kratšom ako 6 mesiacov, vystavujete sa riziku, že vrátenie jednotky nebude ešte dokončené, a registrácia Vášho vozidla v daný okamih nebude možná.Ak odosielate viac OBU naraz, zabaľte ich tak, aby nedošlo k ich vzájomnému fyzickému kontaktu počas prepravy. Zamedzí sa tým možnému poškodeniu OBU. Neodporúčame zasielať jednotky zo štátov mimo Európskej únie z dôvodu colných poplatkov. Jednotky v režime pre-pay, u ktorých boli financie hradené v hotovosti, odporúčame vracať osobne na obslužných miestach.

Systém zliav na mýte funguje aj naďalej, pravidlá na ich poskytnutie sa riadi Nariadením vlády č. 240/2014 Zb. a upresňujú je Všeobecné zmluvné podmienky.
Dopravca najprv musí zaregistrovať vozidlo do systému zliav v Zákazníckej samoobsluhe s použitím elektronického podpisu (prístupy boli vygenerované dopravcovi pri registrácii vozidla) a vyplniť formulár Poskytnutie údajov o zľave, ktorý možno stiahnuť v sekcii Dokumenty na stiahnutie. Registráciu možno vykonať aj bez elektronického podpisu na kontaktnom mieste, kam poverená osoba prinesie vyplnený formulár na zľavu a kópiu veľkého technického preukazu. Do systému zliav sa môžu evidovať všetci prevádzkovatelia so svojimi vozidlami prevádzkovanými ako v režime následného platenia (Postpay), tak v režime úhrady vopred (prepay).
Pre schválenie registrácie zliav je nutné, aby bol v technickom preukaze uvedený žiadateľ zľavy, a to ako majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla. V opačnom prípade je potrebné doložiť leasingovú / nájomnú zmluvu.

Aby ste sa mohli prihlásiť do svojej mýtnej samoobsluhy, je najprv nutné, aby ste mal zriadený užívateľský prístup do Zákazníckej samoobsluhy (je generovaný automaticky pri registrácii Vášho vozidla) a poznal k nemu prihlasovacie údaje (tieto údaje nájdete buď v e-maile, ktorý Vám bol odoslaný pri registrácii, alebo o ne môžete požiadať na info@mytocz.eu alebo +420 243 243 243). Následne je nutné Váš užívateľský prístup do Zákazníckej samoobsluhy prepojiť s prostriedkom elektronickej identifikácie. Až potom bude možné prihlasovať sa do Zákazníckej samoobsluhy prostredníctvom Vašej eIdentity.

"Poškodené Elektronické zariadenie" je tiež Elektronické zariadenie, ktoré je poškodené mechanicky (napr. rozlámané, rozbité, poškrabané, alebo chýba napájací kábel, alebo je znehodnotený či akokoľvek inak poškodený čiarový / číselný kód), alebo má vizuálne zjavné známky poškodenia (napr. popísané, špinavé , obhorené, došlo k zatečeniu / javiace známky vniknutia kvapaliny do zariadenia, alebo znečistené lepidlom či vybavené káblom iným, než určeným výrobcom, alebo získaným na Distribučnom či Kontaktným mieste alebo poštou). Poškodené Elektronické zariadenie je posudzované bez ohľadu na funkčnosť čiarového kódu, alebo Elektronického zariadenia ako takého. Poškodeným Elektronickým zariadením je tiež Elektronické zariadenie, ktorého nefunkčnosť bola spôsobená Prevádzkovateľom vozidla alebo Vodičom, pričom táto skutočnosť je potvrdená zo strany autorizovanej osoby. 

Odporúčame použiť napr. Adobe Acrobat Reader.

Postup podpisu v Acrobate je nasledovný:

 1. Otvorí sa PDF, ktoré chceme podpísať.
 2. Vľavo hore sa klikne na záložku „Nástroje“.
 3. Klikne sa na položku „Certifikáty“.
 4. Acrobat sa späť prepne na otvorené PDF a v hornej časti sa objaví panel „Certifikáty“.
 5. Klikne sa na tlačidlo „Digitálne podpísať“.
 6. Ručne sa nakreslí podpisové pole, kde sa bude zobrazovať viditeľná časť podpisu.
 7. Otvorí sa dialógové okno, kde je potrebné vybrať certifikát, ktorým sa podpis vytvorí.
 8. Klikne sa na tlačidlo „Podpísať“.
 9. Otvorí sa dialógové pre uloženie výsledného dokumentu s podpisom.
 10. Acrobat vytvorí podpis a uloží dokument. Alternatívne sa môže stať, že sa zobrazí dialógové okno pre zadanie PINu/hesla k podpisovému kľúču, to záleží na konkrétnom zariadení, ktorým sa podpisuje.