Registrácia vozidiel a ich Prevádzkovateľov v režime platenia vopred

Návody, ako podať žiadosť o registráciu do systému elektronického mýta

Ako sa zaregistrovať

V režime platenia vopred je možné vozidlo zaregistrovať na ktoromkoľvek obchodnom mieste a tiež prostredníctvom zákazníckej samoobsluhy.

Registrácia vozidiel na obchodných miestach prebieha za prítomnosti zákazníka, ktorému sú po registrácii vydané elektronické zariadenia (palubné jednotky). Pri registrácii vozidiel inak ako na obchodnom mieste je potrebné si vyzdvihnúť elektronické zariadenie osobne na obchodnom mieste ktoréhokoľvek typu. Výdaj elektronického zariadenia je podmienený zaplatením stanovenej zábezpeky.

Pre zaevidovanie vozidla do systému elektronického mýta je používateľ povinný poskytnúť prevádzkovateľovi systému údaje potrebné na zaevidovanie vozidla a predložiť technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla. Prevádzkovateľ vozidla je povinný poskytnúť najmä nasledujúce údaje:

a) evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo registrované;

b) kategóriu vozidla v zmysle platnej legislatívy, najmä nariadenie,

c) celkovú hmotnosť vozidla, počet náprav a emisnú triedu vozidla;

d) údaje o skutočnosti, či je vozidlo vybavené zariadením alebo úpravou, ktoré by mohli brániť správnej funkcii elektronického zariadenia (palubnej jednotky), napríklad či má vozidlo pokovované čelné sklo;

e) názov alebo obchodné meno, prípadne meno a priezvisko prevádzkovateľa vozidla;

f) názov alebo obchodné meno, prípadne meno a priezvisko vlastníka vozidla, ak je iný ako prevádzkovateľ vozidla;

g) e-mailovú adresu prevádzkovateľa vozidla.

Používateľ zodpovedá za správnosť oznámených údajov a predložených dokladov.