Zákaznícke podanie žiadostí a reklamácií

Špecifikácia spôsobu podania žiadostí, reklamácií a ďalších podnetov

Súčasťou zákazníckych služieb v rámci systému elektronického mýta v Českej republike je tiež príjem a vybavovanie rôznych typov zákazníckych podnetov - žiadostí, reklamácií alebo sťažností.

Zákazník môže podať žiadosť, podnet alebo reklamáciu nasledujúcimi spôsobmi:

  • Prostredníctvom zákazníckej samoobsluhy v sekci podania;
  • Písomne, prostredníctvom e-mailovej správy na adresu info@mytocz.eu alebo na adresu sídla Prevádzkovateľa systému (viz kontakty) alebo do dátovej schránky Prevádzkovateľa systému;
  • Osobne na ktoromkoľvek Kontaktnom mieste (prípadne Distribučnom mieste); 
  • Telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky.

Reklamácia sa podáva na formulári, ktorý je k tomuto účelu vydaný Poskytovateľom systému. Akýkoľvek písomný zákaznícky podnet môže zákazník podať jedine v českom alebo anglickom jazyku. Formulár na uplatnenie reklamácie je k dispozícii v sekcii "Dokumenty na stiahnutie".

Vaše požiadavky budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich (30) dní. 

Všetky ďalšie podrobnosti o základných náležitostiach podania reklamácie, o spôsobe uplatnenia a o dĺžke vybavenia sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré sú k dispozícii v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“.