Cene putarine sa CO2 komponentom

Tarife putarine za korišćenje 1 km plaćenog puta utvrđene su u Naređenju Vlade Češke Republike br. 240/2014 Zb. u smislu značenja koje je stupilo na snagu i važi od 1.3.2024. Putarine za korišćenje konkretne deonice je utvrđeno kao umnožak tarife i dužine deonice.

Cene putarine se sastoje od putarine, naknade za zagađenje vazduha, naknade za saobraćajnu buku i naknade za emisiju CO2. Detaljan pregled tarife putarine možete da pronađete za preuzimanje ovde.

Tarife putarine su svrstane prema:

  • kategoriji puta (autoput; put I reda)
  • kategoriji vozila (vozila u sistemu elektronske putarine vozila, kategorije M2 i M3; vozila kategorije M2 i M3)
  • kategoriji izduvnih gasova vozila (u kategoriju EURO IV; kategoriju EURO V i EEV; kategoriju EURO VI; vozila koja kao gorivo koriste isključivo električnu energiju ili vodonik)
  • najveće dozvoljene mase vozila ili voznog skupa (više od 3,5 tone i manje od 7,5 tone; najmanje 7,5 tone i manje od 12 tona; najmanje 12 tona)
  • broja osovina vozila ili voznog skupa (2 osovine; 3 osovine; 4 osovine; 5 ili više osovina)
  • klase emisije CO2 vozila (klasa CO2 br. 1; klasa CO2 br. 2; klasa CO2 br. 3; klasa CO2 br. 4; klasa CO2 br. 5)

Cene putarine važe od 01.03.2024

Cene putarine važe od 25.03.2024


Cene putarine važe od 01.03.2024

Cene putarine za vozila u sistemu elektronske putarine sem vozila kategorije M2 i M3 za korišćenje autoputa

Tabela cena putarine [CZK/km]
Kategorija izduvnih gasova EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Kategorija izduvnih gasova CO2
1
1
1
2
 3
4
5
Najveća dozvoljena težina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,7882
0,9742
1,3169
1,5275
0,7796
0,9627
1,3023
1,5097
0,7764
0,9583
1,2967
1,5030
0,7603
0,9381
1,2697
1,4707
0,7441
0,9179
1,2426
1,4384
0,6149
0,7564
1,0262
1,1800
0,4506
0,5508
0,7510
0,8512
<7,5 t; 12 t)
1,4853
1,9662
2,5220
3,0539
1,3077
1,7275
2,2192
2,6861
1,2406
1,6373
2,1047
2,5471
1,2245
1,6171
2,0777
2,5148
1,2083
1,5969
2,0506
2,4825
1,0791
1,4354
1,8342
2,2241
0,8601
1,1563
1,4657
1,7821
≥12 t
3,3679
4,4944
5,7320
6,9412
2,9030
3,8697
4,9393
5,9786
2,7273
3,6336
4,6397
5,6147
2,7112
3,6134
4,6127
5,5824
2,6950
3,5932
4,5856
5,5501
2,5658
3,4317
4,3692
5,2917
2,2538
3,0277
3,8422
4,6572

Cene putarine za vozila u sistemu elektronske putarine sem vozila kategorije M2 i M3 za korišćenje puta I reda

Tabela cena putarine [CZK/km]
Kategorija izduvnih gasova EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Kategorija izduvnih gasova CO2
1
1
1
2
3
4
5
Najveća dozvoljena težina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,4002
0,5192
0,6690
0,8115
0,3916
0,5077
0,6544
0,7937
0,3884
0,5033
0,6488
0,7870
0,3797
0,4924
0,6341
0,7695
0,3709
0,4814
0,6195
0,7520
0,3009
0,3939
0,5023
0,6120
0,2106
0,2808
0,3510
0,4312
<7,5 t; 12 t)
0,9175
1,2165
1,5591
1,8874
0,7399
0,9778
1,2563
1,5196
0,6728
0,8876
1,1418
1,3806
0,6641
0,8767
1,1271
1,3631
0,6553
0,8657
1,1125
1,3456
0,5853
0,7782
0,9953
1,2056
0,4403
0,5916
0,7507
0,9116
≥12 t
2,1187
2,8303
3,6070
4,3659
1,6538
2,2056
2,8143
3,4033
1,4781
1,9695
2,5147
3,0394
1,4694
1,9586
2,5000
3,0219
1,4606
1,9476
2,4854
3,0044
1,3906
1,8601
2,3682
2,8644
1,1526
1,5486
1,9651
2,3779

Cene putarine za vozila kategorije M2 i M3 za korišćenje autoputa

Tabela cena putarine [CZK/km]
Kategorija izduvnih gasova EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Kategorija izduvnih gasova CO2
1
1
1
5
Najveća dozvoljena težina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,4156
0,5483
0,4079
0,5380
0,4050
0,5340
0,3705
0,4907
<7,5 t; 12 t)
0,6717
0,8996
0,5740
0,7683
0,5371
0,7187
0,4735
0,6362
≥12 t
0,7932
1,0626
0,6770
0,9065
0,6330
0,8474
0,5634
0,7569

Cene putarina a kategorije M2 i M3 za korišćenje puteva I reda

Tabela cena putarine [CZK/km]
Kategorija izduvnih gasova EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Kategorija izduvnih gasova CO2
1
1
1
5
Najveća dozvoljena težina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,2212
0,2903
0,2135
0,2800
0,2106
0,2760
0,1905
0,2507
<7,5 t; 12 t)
0,4260
0,5708
0,3283
0,4395
0,2914
0,3899
0,2422
0,3254
≥12 t
0,5036
0,6749
0,3874
0,5188
0,3434
0,4597
0,2882
0,3872

Cene putarine važe od 25.03.2024

Cene putarine za vozila u sistemu elektronske putarine sem vozila kategorije M2 i M3 za korišćenje autoputa

Tabela cena putarine [CZK/km]
Kategorija izduvnih gasova EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Kategorija izduvnih gasova CO2
1
1
1
2
3
4
5
Najveća dozvoljena težina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,7882
0,9742
1,4823
1,7250
0,7796
0,9627
1,4677
1,7072
0,7764
0,9583
1,4621
1,7005
0,7603
0,9381
1,4268
1,6583
0,7441
0,9179
1,3915
1,6162
0,6149
0,7564
1,1089
1,2788
0,4506
0,5508
0,7510
0,8512
<7,5 t; 12 t)
1,4853
1,9662
2,6874
3,2514
1,3077
1,7275
2,3846
2,8836
1,2406
1,6373
2,2541
2,7228
1,2245
1,6171
2,2188
2,6806
1,2083
1,5969
2,1835
2,6385
1,0791
1,4354
1,9009
2,3011
0,8601
1,1563
1,4657
1,7821
≥12 t
3,3679
4,4137
5,5768
6,5442
2,9030
3,8697
5,1047
6,1039
2,6673
3,5224
4,6397
5,6147
2,6512
3,5022
4,6044
5,5725
2,6350
3,4820
4,5691
5,5304
2,5058
3,3205
4,2865
5,1930
2,2538
3,0277
3,8422
4,6572

Cene putarine za vozila u sistemu elektronske putarine sem vozila kategorije M2 i M3 za korišćenje puta I reda

Tabela cena putarine [CZK/km]
Kategorija izduvnih gasova EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Kategorija izduvnih gasova CO2
1
1
1
2
3
4
5
Najveća dozvoljena težina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,4002
0,5192
0,8344
1,0090
0,3916
0,5077
0,8198
0,9912
0,3884
0,5033
0,8142
0,9845
0,3797
0,4924
0,7912
0,9571
0,3709
0,4814
0,7684
0,9298
0,3009
0,3939
0,5850
0,7108
0,2106
0,2808
0,3510
0,4312
<7,5 t; 12 t)
0,9175
1,2165
1,7245
2,0849
0,7399
0,9778
1,4217
1,7171
0,6728
0,8876
1,2912
1,5563
0,6641
0,8767
1,2682
1,5289
0,6553
0,8657
1,2454
1,5016
0,5853
0,7782
1,0620
1,2826
0,4403
0,5916
0,7507
0,9116
≥12 t
2,1187
2,7496
3,4518
3,9689
1,6538
2,2056
2,9797
3,5286
1,4181
1,8583
2,5147
3,0394
1,4094
1,8474
2,4917
3,0120
1,4006
1,8364
2,4689
2,9847
1,3306
1,7489
2,2855
2,7657
1,1526
1,5486
1,9651
2,3779

Cene putarine za vozila kategorije M2 i M3 za korišćenje autoputa

Tabela cena putarine [CZK/km]
Kategorija izduvnih gasova EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Kategorija izduvnih gasova CO2
1
1
1
5
Najveća dozvoljena težina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,4156
0,5483
0,4079
0,5380
0,4050
0,5340
0,3705
0,4907
<7,5 t; 12 t)
0,6717
0,8996
0,5740
0,7683
0,5371
0,7187
0,4735
0,6362
≥12 t
0,7932
1,0626
0,6770
0,9065
0,6330
0,8474
0,5634
0,7569

Cene putarina a kategorije M2 i M3 za korišćenje puteva I reda

Tabela cena putarine [CZK/km]
Kategorija izduvnih gasova EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Kategorija izduvnih gasova CO2
1
1
1
5
Najveća dozvoljena težina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
Broj osovina
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,2212
0,2903
0,2135
0,2800
0,2106
0,2760
0,1905
0,2507
<7,5 t; 12 t)
0,4260
0,5708
0,3283
0,4395
0,2914
0,3899
0,2422
0,3254
≥12 t
0,5036
0,6749
0,3874
0,5188
0,3434
0,4597
0,2882
0,3872