Sistem elektronske naplate putarine

Osnovni principi funkcionisanja satelitskog sistema naplate putarine

Osnovna prava i obaveze korisnika puteva su utvrđena u zakonu br. 13/1997. zbirke o putevima u smislu kasnijih propisa (dalje samo "zakon"), gde zakon, sem ostalog određuje u odnosu na putarinu uglavnom osnovne uslove za određivanje visine i naplate putarine za korišćenje puteva, prava i obaveze operatora sistema elektronske putarine, prava, obaveze i uslova pružanja Evropskog elektronskog sistema putarine, obaveze operatora i vozača vozila u sistemu elektronske putarine i kontrole plaćanja iste.

Korišćenje puta, koji određuje pravni propis o izvršenju i koji je obeležen saobraćajnom oznakom naplate, određenom vrstom motornog vozila, podleže naplati (dalje samo "Put s naplatom").

Naplata se odredi prema vrsti vozila i udaljenosti korišćenja Puta s naplatom (dalje samo "Putarina"), gdje naplata Putarine podleže korišćenju puta motornim vozilom sa najmanje četiri točka, gde najviša dozvoljena težina je više od 3,5 tone (dalje samo "Vozilo u sistemu elektronske naplate putarine" ili samo "Vozilo").
"Visina putarine se utvrđuje pomoću sistema elektronske putarine koji omogućava da se odredi udaljenost na kojoj su Vozila koristila Put s naplatom, evidenciju podataka o Putarini, naplatu Putarine i kontrolu uplate Putarine (dalje samo ""Sistema elektronske putarine"" ili ""SEM"").

Sastavni deo Sistema elektronske putarine, kojim mora da bude opremljeno Vozilo u Sistemu elektronske putarine (dalje samo ""jedinica ENP""). Ovaj Elektronski uređaj se obično zove jedinica ENP.

Jedinica ENP je neprenosiva i korišćenje iste je povezano s konktretnim Vozilom, koje je uneseno u Sistem elektronske putarine. Visina Putarine se odredi umnoškom Putarine i udaljenosti putovanja po Putu s naplatom. Tarife Putarine mogu da budu razne prema kategoriji emisija izduvnih gasova vozila, prema vrsti vozila, broju osovina vozila ili voznog skupa, razdoblja dana, dana ili prema godišnjem dobu. Visina putarine se utvrđuje pomoću sistema elektronske putarine, koji omogućava da  odredi udaljenost na kojoj su Vozila korišćena na Putu s naplatom, evidenciju podataka o Putarini, naplatu Putarine i kontrolu plaćanja putarine (dalja semo ""Sistem elektronske putarine"" ili samo ""SEM"").

Sastavni deo Sistema elektronske putarine, kojim mora da bude opremljeno Vozilo u Sistemu elektronske putarine (dalje samo ""jedinica ENP""). Ovaj Elektronski uređaj se obično zove jedinica ENP.

Jedinica ENP je neprenosiva i korišćenje iste je povezano s konktretnim Vozilom, koje je uneseno u Sistem elektronske putarine. Visina Putarine se odredi umnoškom Putarine i udaljenosti putovanja po Putu s naplatom. Tarife Putarine mogu da budu razne prema kategoriji emisija izduvnih gasova vozila, prema vrsti vozila, broju osovina vozila ili voznog skupa, razdoblja dana, dana ili prema godišnjem dobu."

Rad Sistema elektronske putarine i naplatu Putarine obezbeđuje Ministarstvo saobraćaja Češke Republike (dalje samo "Ministarstvo saobraćaja"). Ministarstvo saobraćaja može da poveri upravljanjem Sistemu elektronske putarine i naplatu Putarine organizaciji, koja je osnovana Ministarstvom saobraćaja ili pravnom licu, u kojem funkciju osnivača obavlja u ime države Ministarstvo saobraćaja na osnovi saglasnosti Vlade Češke Republike.

S obzirom na ustupanje svih prava i obaveza u vezi s isporukom i pružanjem kompleksnih usluga rada SEM iz Češke Republike - Ministarstva saobraćaja na Direkciju puteva i autoputeva Češke Republike (dalje samo "DPA") je subjekt, koji obavlja funkciju operatora sistema elektronske putarine u smislu zakona DPA (dalje samo "Operator sistema elektronske putarine" ili samo "Operator").

Tehnologije

Satelitska tehnologija naplate putarine radi na principu satelitske navigacije, beleži položaj vozila preko Elektronskog uređaja (jedinice ENP) u vozilu preko satelita. Ova tehnologija naplate putarine pruža maksimalnu fleksibilnost sistema za svladanje budućeg rasta obima kamionskog prevoza i proširivanja mreže puteva. Sistem elektronske naplate putarine koristi hybridne elektronske uređaja, koje integrišu tehnologije prema sledećem: 

  • satelitsku tehnologiju određivanja položaja - obezbedi skupljanje podataka o korišćenju delova puteva i autoputeva s naplatom;"
  • GSM/GPRS tehnologiju za komunikaciju u okviru mobilnih mreža - služi sa prenos podataka među elektronskim uređajima i ostalim informacionim subsistemima u okviru Sistema elektronske putarine, mikrotalasnom DSRC tehnologijom za komunikaciju na kratke udaljenosti - kontrola platiša u okviru procesa kontrole izbora Putarine;"

Satelitski sitem putarine je potpuno spremljen za operabilnost ne samo sa s direktnim susednim državama Češke Republike, već ispunjava i sve podatke Evropskog elektronskog sistema putarine, osnovanog na principu "jedan ugovor - jedan elektronski uređaj - više sistema naplate putarine". Zahvaljujući korišćenoj tehnologiji je u stanju da brzo i fleksibilo uvede buduće izmene i pravila Evropske unije u oblasti celoevropske saobraćajne politike.

Funkcionisanje sistema

Sistem elektronske putarine je složan informativno - komunikacioni tehnološki kompleks, koji se sastoji od nekoliko informatičkih subsistema, celog niza specifičnih aplikacija, koje obezbeđuju sve operativne procese povezane s naplatom putarine i kontrolom naplate iste. 

Vozila, na koja se odnosi naplata putarine odnosi, moraju da budu pre ulaska na deonice s naplatom registrovana u Sistem elektronske putarine i ujedno moraju da budu opremljena pravilno postavljenom jedinicom ENP. Elektronski uređaj - jedinica ENP će biti prevoznicima ustupljena na osnovi uplaćene Kaucije. 

Jedinica ENP sadrži aktuelne geografske informacije o deonicama puteva i autoputeva, koje podležu obavezi plaćanja putarine i omogućava detekciju istih (tzv. GEO model). Tokom vožnje prati informacije o položaju vozila pomoću globalnog sistema navigacije i uspoređuje ih s podacima pohranjenim u GEO modelu. U trenutku, kada algoritam jedinice ENP zabeleži vožnju vozila po delu s naplatom, ovu činjenicu u skladu s pozitivnim propisima obeleži kao Naplatni događaj.

 Naplatni događaji su pomoću tehnologije GSM/GPRS upućeni u centralni informatički sistem, gde se na osnovi podataka o dužini i vrsti korišćenog deonice i konkretne tarife Putarine za datu kategoriju motornog vozila izračuna visinu Putarine.

Kontrola naplate putarine

Kontrolu naplate Putarine obezbeđuje operator sistema u saradnji s Carinskom upravom. Mikrovalna (DSRC) tehnologija elektronskog uređaja omogućava komunikacije sa specijalnim subsistemom koji obezbeđuje kontrolu naplate Putarine. Obezbeđuje isto tako kontrolu ispunjavanja obaveza plaćanja Putarine i drugih obaveza koje izvire od zakona o putevima, dokumentaciju incidenta u vezi s putarinom i rešavanju prestupa u vezi s putarinom. 

Kontrolne stanice ili vozila patrole stvaraju beleške o prelasku vozila, koji sadrži podatke iz jedinice ENP, fotografije, laserskim sistemom utvrđenu kategoriju vozila i deo osovina. Beleške se kontrolišu u aplikaciji za to određenoj i dolazi do kontrole podataka dobivenih kontrolnom statnicom s podacima koji su evidentirani u centralnom sistemu. Utvrđene razlike (takozvani incidenti u vezi s putarinom), koji se zabeleže, automatski se šalju u centralni registare, gde su svrstane i ponovno proverene. Potvrđeni incidenti su klasifikovani kao prekršaji u vezi s putarinom, rešavaju se dalje u skladu s važećim pozitivnim propisima.