Kontaktne tačke

Specifikacija obsega korisničkih usluga pružanih na kontaktnim tačkama

Kontaktna tačka je mesto, gde se nalaze korisničke usluge i gde je moguće (sem ostalog) sklopiti Ugovor o uslovima plaćanja u režimu postpaida. 

Kontaktne tačke pružaju korisničke usluge prema sledećem:

 • pruža informacije o sistemu elektronske putarine,
 • omogućava evidentiranje vozila u sistem elektronske putarine u režimu prepaida, u režimu postpaida ili registraciju korisnika u režimu oslobađaja od plaćanja putarine,
 • omogućava sklapanje, izmene i prestanak ugovora o uslovima postpaida, uključujući primanja bankarskih garancija,
 • omogućava plaćanje kaucije, izdavanje elektronskog uređaja (jedinice ENP), vraćanja iste i vraćanja neaktivnog elektronskog uređaja,
 • omogućava u režimu postpaida, u režimu prepaida u režimu oslobađanja od plaćanja putarine zamenu elektronskog uređaja u slučaju njegovog tehničkog kvara, ili, ako se radi o oštećenom elektronskom uređaju, ili da ga zameni u slučaju gubitka ili otuđenja i primati prijave povezane s javljanjem kvara, gubitka, ili otuđenja,
 • omogućava plaćanje pretplaćene putarine u režimu prepaida,
 • omogućava vraćanje neiscrpljene pretplaćene putarine uz istodobno vraćanja elektronskog uređaja,
 • omogućava dodatno plaćanje duga na putarini za vožnju vozila po putevima s naplatom bez elektronskog uređaja ili s nefunkcionalnim elektronskim uređajem nakon dobivanja potrebnih informacija od korisnika (rekonstrukcija rute po datumu, mestu i vremena ulaska na put s naplatom i izlaza sa iste),
 • omogućava podnošenje zahteva za doplatu putarine zbog drugog naslova, kao što je nepostojeći elektronski uređaj ili isti van funkcije.
 • omogućava vraćanje elektronskog uređaja u režimu oslobađanja od plaćanja putarine,
 • omogućava dobivanje elektronskih izvoda transakcija  u vezi s putarinom za razdoblje najviše 30 uzastopnih dana uz povezano metodičko objašnjenje,
 • omogućava izdavanje duplikata poreznih dokumenta,
 • omogućava primanje zahteva za kreiranje pristupa u korisničku samoposlugu i obnovu lozinke za ulaz u korisničku samoposlugu,
 • omogućava primanje zahteva za odobravanje popusta na Putarinu,
 • omogućava primitak reklamacija, prijava i poticaja,
 • omogućava primitak prijava tehničkih problema,
 • pruža informacije o pretpostavljenoj visini putarine prema podacima korisnika o ruti, vremenu vožnje i kategoriji vozila,
 • obezbedi komunikaciju na češkom i engleskom jeziku, 
 • pruža informativne materijale na ovim jezicima: češki, engleski, nemački, slovenski, poljski, rumunjski, mađarski, ruski, bugarski, litvanski, srpski, turski.


Pregled pojedinačnih Kontaktnih tački i informacije o istim se nalaze u sekciji Spisak kontaktnih tački i možete da ih pregledate na Karti puteva s naplatom.
Svi ostali detalji o poslovnim i komunikacijskim korisničkim kanalima i o opsegu usluga, koje pružaju su navedene u relevantnim odredbama Opštih uslova poslovanja operatora sistema elektronske putarine, koji se nalaza u sekciji Dokumenti za preuzimanje.

 

Spisak kontaktnih tački