Blokiranje, transport

Ovlašćenje operatora sistema kod blokiranja Elektronskog uređaja (jedinice ENP) i transport Elektronskog uređaja na Putevima s naplatom

Ako je visina Pretplaćene putarine (prepaid) veća ili manja od minimalnog ostatka Pretplaćene putarine (600 CZK), Elektronski uređaj prikaže korisniku signal niskog nivoa Pretplaćene putarine, što je signalizirano žutim simbolom EVRA. Zeleno LED svetlo treperi u intervalu 2 sekunde. Na osnovu indikacije je Korisnik vozila ili Vozač obavezan da pretplati Putarinu, ili da napusti Put s naplatom. Kada ostatak pretplaćene putarine dostigne 0 CZK, Elektronski uređaj prikaže postizanje ovog limita i blokira se.

Slično upozori Operator sistema Korisnika preko Elektronskog uređaja u Režimu postpaida na činjenicu, da je visina putarine u jednom obračunskom razdoblju postigla 80 % visine Bankarske garancije. Postizanje ovog limita Elektronski uređaj signalizira žutim simbolom EVRA. Zeleno LED svetlo treperi u intervalu 2 sekunde. Ovo upozorenje služi Korisniku/Vozaču vozila kao informacija, da je neophodno povećanje Bankarske garancije. Nakon postizanja 90 % ima Operator sistema pravo da odmah blokira sve Elektronske uređaje izdate za Vozila Korisnika, na koje se odnosi relevantan Ugovor.

Korisnik vozila je obavezan, da obezbedi, da Bankarska garancija bude izdata na vreme bar osamnaest meseci i to da bude produžena uvek najkasnije dva meseca nakon isteka važenja do sada važeće Bankarske garancije, odnosno da se izda nova Bankarska garancija i Operator sistema odobri novo Garantno pismo, isto tako vreme važenja Bankarske garancije ne sme da bude kraće od roka dospeća fakture.

U momentu, kada će do završetka Bankarske garencije ostajati manje o četiri meseca, Korisniku vozila će biti upozoren. Ako Banka ne produži važenje Bankarske garancije istu najkasnije dva meseca prije njenog isteka, odnosno, ako ne bude izdata nova Bankarska garancija, ili ako Operator sitema ne odobri odgovarajuće Garantno pismo, Operator sistema ima pravo da blokira sve Elektronske uređaje izdate za Vozila Korisnika vozila, na koje se odnosi relevantan Ugovor.

U slučaju ne plaćanja Fakture u režimu postpaida niti do 3 dana od datuma dospeća iste, Operator sistema ima pravo da blokira sve Elektronske uređaje izdate za Vozila Korisnika vozila, koji kasni s plaćanjem Putarine i drugih obaveza, kada Korisniku vozila u/ili Vozaču prikaže stanje blokiranja svakog Elektronskog uređaja prikaže stanje blokiranja prema uputstvima za korišćenje Elektronskog uređaja.

Transport Elektronskog uređaja

Ako se tokom vožnje na Putevima s naplatom prevozi Elektronski uređaj, ne sme da se koristi u vreme transporta za beleženje Naplatnih događaja, Korisnik vozila,  kojem je dodeljen Elektronski uređaj, obavezan je da obezbedi prevoz Elektronskog uređaja prema uputstvima Operatora sistema, tako kako je navedeno u uputsvima za korišćenje Elektronskog uređaja - to znači zvanjem na Centar za korisnike Operatora sistema. Kod nepoštivanja ovog postupka Operator propisanu Putarinu ne vraća i Korisnik ostaje potpuno odgovoran za plaćanje obračunate Putarine.

Sve detalje i uputstva za elektronski uređaj je moguće preuzeti na sajtu www.mytocz.eu u sekciji Dokumenti za preuzimanje - deo Elektronski uređaj Billien 5051.