Vozila oslobođena od plaćanja putarine

Oslobođenje od plaćanja putarine

Oslobođenje od plaćanja putarine

Plaćanju putarine ne podleže korišćenje Puta s naplatom motornim vozilom:

 • opremljenim posebnim svetlom upozorenja, prema posebnom pravnom propisu, ako se radi o:
  • vozilu Zatvorske službe Češke Republike,
  • vozilu zdravstvene hitne pomoći, transporta pacijenta neodgodive zdravstvene zaštite i službe medicinsko transporta,
  • vozilu jedinice integrisanog sistema za spašavanje navedenog u tačkama 1 i 2;
 • Ministarstva unutrašnjih poslova koje koristi Policija Češke Republike s natpisom ""POLICIE"" ili oružane snage bezbednosti druge države na osnovu reciprociteta;
 • oružanih snaga Češke Republike, uključujući vozila koje koristi Vojna policija opremljenih natpisom ""VOJENSKÁ POLICIE"" i vozila oružanih snaga druge države na osnovu reciprociteta;
 • carinskih organa opremljenih natpisom ""CELNÍ SPRÁVA“;
 • Vatrogasnog spasilačkog zbora i jedinica dobrovoljnih vatrogasaca opremljenih natpisom ""HASIČI"";
 • mesne ili gradske policije opremljen natpisom „OBECNÍ POLICIE“ ili „MĚSTSKÁ POLICIE“;
 • Zatvorske službe Češke Republike s posebnom izvedbom u boji i obeležavanjem prema posebnom pravnom propisu;"
 • koje prevoz teško oštećenih građana koji u skladu sa posebnim zakonskim propisom poseduju ZTP karticu ili ZTP / P karticu, ako je operater drumskog motornog vozila sam invalid ili njemu bliska osoba;
 • koja prevoze nezbrinutu decu, koja se leči od zloćudnog tumora ili hematoblastoze;
 • Generalni inspektorat bezbednosnih snaga i bezbednosno informativnih službi;
 • koja koriste domovi za hendikepovana lica i služa za prevoz lica s oštećenjem zdravlja;
 • koja obavljaju poslove spašavanja i likvidacije i kod zaštite stanovništva;
 • administracija državnih materijalnih rezervi uključenih u državne materijalne rezerve prema posebnom zakonskom propisu
 • administratora puteva ili koncesionara;
 • koje koriste kao gorivo isključivo električnu energiju ili vodonik, ako najveća dozvoljena masa vozila nije veća od 4,25 tona;
 • opremljen posebnom registarskom tablicom za istorijska vozila za koja je izdata istorijska dozvola.

Kod gore navedenih vozila oslobođenih od plaćanja se putarina ne plaća. Vozilo mora da bude registrovano u Sistemu elektronske putarine i zbog svrhe kontrole mora da bude opremljeno Elektronskim uređajem (jedinica ENP). 

Vozila već registrovana, kao oslobođena od plaćanja putarine, na osnovi zakona br.13/1997 Sb., putevima čl. 20a, st. 1, pod o) u smislu kasnijih propisa,  imaju pravo na vraćanje plaćene putarine od 1.1.2020. Pravo na vraćanje nastaje podnošenjem zahteva, to znači popunjavanjem formulara reklamacije upućenim e-mailom na info@mytocz.eu,  sačinjavanjem podneska u korisničkoj samoposluzi, odnosno podnošenjem zahteva putem Kontakt mesta. Zahtev mora da sadrži:

 • Registarsku oznaku konkretnog vozila
 • Broj računa, na koji biće vraćena finansijska sredstva (finansijska sredstva mogu da budu vraćena samo putem bankovnog transfera)
 • Dokaz, da je podnosila vlasnik, ili korisnik vozila (knjižica od vozila, ugovor o lizingu)

Ugovori o uslovima korišćenja Elektronskog uređaja u režimu oslobođenom od plaćanja putarine

Ugovor o uslovima korišćenja Elektronskog uređaja u režimu oslobođenog od plaćanja putarine ili izmene istog može za Korisnike vozila sklapati njegov statutarni organ ili lice s pismenim ovlašćenjem javnih organa i organizacija, odnosno drugim licem, koje dostavi Operatoru sistema pisanu punomoć sa službeno overenim potpisom lica ovlašćenog da zastupa Korisnika vozila. Ujedno je Korisnik obavezan da dostavi overen dokument, koji potvrđuje njegovo status kao pravnog lica i Uverenje o registraciji vozila ili Saobraćajnu dozvolu vozila. Ako je na Vozilu korisnika vetrobransko staklo sa slojem metala, Korisnik je obavezan o ovoj činjenici kod evidentiranja Vozila da informiše Operatora sistema. Korisnik odgovara za ispravnost saopštenih podataka i dostavljene dokumentacije.

Ugovor o uslovima korišćenja Elektronskog uređaja u režimu oslobođenog od plaćanja putarine može Korisnik vozila sklopiti na Kontaktnoj tački.
Izmenu podataka Korisnika vozila mora isti javiti Operatoru sistema pomoću formulara za reklamaciju. Operator sistema je obavezan da obavi prijavljene izmene najkasnije do trideset (30) dana od uručivanja ovakvog saopštenja.