Korisnički portal i korisnička samoposluga

Specifikacija obima korisničkih usluga, koje se pružaju preko korisničkog portala i korisničke samoposluge.

Korisnički portal pruža korisnicima vozila i vozačima:

 • opšte informacija o sistemu elektronske putarine, uključujući kalkulator putarine za približno izračunanje putarine,
 • pristup u Korisničku samposlugu,
 • informativne materijala za preuzimanje na ovim jezicima: češki, engleski, nemački, slovenski, poljski, rumunjski, mađarski, ruski, bugarski, litvanski, srpski, turski.

Korisnička samoposluga pruža korisnicima vozila i vozačima ove korisničke uslue:

 • omogućama u režimu prepaida evidentiranje vozila u sistem elektronske putarine,
 • omogućava sklapanje i izmene ugovora o uslovima postpaida s odgodom plaćanja (s bankarskom garancijom) uključujući primanja bankarskih garancija,
 • omogućava obnovu lozinke za pristup u korisničku samoposlugu,
 • omogućava dodatnu registraciju korisnika u režimu prepaida,
 • nakon registracije korisnika omogućava izvesti izmenu kontakt podataka korisnika vozila, ili izmenu načina uručivanja faktura,
 • omogućava plaćanje kaucije,
 • omogućava plaćanje pretplaćene putarine u režimu prepaida,
 • omogućava dodatno plaćanje duga na putarini za vožnju vozila po putevima s naplatom bez elektronskog uređaja (jedinica ENP) ili s nefunkcionalnim elektronskim uređajem nakon unosa potrebnih informacija od korisnika (rekonstrukcija rute po datumu, mestu i vremena ulaska na put s naplatom i izlaza sa iste),
 • omogućava podnošenje zahteva za doplatu putarine zbog drugog naslova, kao što je nepostojeći elektronski uređaj ili isti van funkcije.
 • omogućava dobivanje elektronskih izvoda transakcija  u vezi s putarinom za najviše poslednje tri (3) godine i najviše 45 uzastopnih dana,
 • omogućava izdavanje duplikata poreznih dokumenta,
 • omogućava primanje zahteva za odobravanje popusta na putarinu,
 • omogućava primitak reklamacija, prijava i poticaja,
 • omogućava primitak prijava tehničkih problema,
 • obezbeđuje komunikaciju i pruža informativne materijala za preuzimanje na ovim jezicima: češki, engleski, nemački, slovenski, poljski, rumunjski, mađarski, ruski, bugarski, litvanski, srpski, turski.

Uslov pristupa u korisničku samoposlugu je prijava korisnika vozila preko imena za prijavu i lozinke za pristup ili preko sredstva za elektronsku identifikaciju, čime su informacije zašticéna od zloupotrebe istih od neovlašćenog lica.

Ulazak u korisničku zonu