Kaip užregistruoti transporto priemonę rinkliavų sistemoje

1
Kaip užregistruoti transporto priemonę rinkliavų sistemoje

Siekiant užregistruoti transporto priemonę elektroninėje rinkliavų sistemoje vartotojas privalo pateikti sistemos operatoriui duomenis, būtinus registracijai pagal įstatymą ir reglamentą, transporto priemonės techninį pažymėjimą bei registracijos liudijimą. Transporto priemonės vartotojas privalo pateikti šiuos duomenis:

 • transporto priemonės registracijos numerį ir šalį, kurioje  transporto priemonė registruota;
 • transporto priemonės kategoriją pagal taikomus teisės aktus;
 • bendrą transporto priemonės techninį svorį, ašių skaičių ir teršalų klasę;
 • nuorodą, ar transporto priemonėje yra įtaisas ar modifikacija, kurie gali elektroninei įrangai (borto įrangai) trukdyti tinkamai funkcionuoti, pvz. ar transporto priemonė turi metalizuotą priekinį stiklą;
 • numatomą bendrą mokamų kelių, kuriuos transporto priemonės vairuotojas planuoja nuvažiuoti per nustatytą laikotarpį rinkliavų sistemoje, ilgį;
 • pavadinimą arba įmonės pavadinimą, jei taikoma, transporto priemonės vartotojo vardą ir pavardę,
 • pavadinimą arba įmonės pavadinimą, jei taikoma, transporto priemonės savininko vardą ir pavardę, jei skiriasi nuo transporto priemonės operatoriaus;
 • transporto priemonės elektroninio pašto adresą.

Transporto priemonės vartotojas atsako už pateiktos informacijos ir dokumentų teisingumą.

Jeigu transporto priemonės pažymėjime ar jos registracijos liudijime nėra nurodyta teršalų klasė, informaciją dėl teršalų klasės galima pateikti galiojančiu sertifikatu CEMT.

Jei ES valstybėje narėje registruotoje transporto priemonėje nėra aiškiai įrodyta galiojanti teršalų klasė, ją galima priskirti pagal transporto priemonės pirmos registracijos datą, nurodytą techniniame pažymėjime ar registracijos liudijime. Jeigu ir tokiu būdu nėra galimybės nustatyti teršalų klasę, transporto priemonei elektroninių rinkliavų sistemoje priskiriama klasė Euro II.

Jei transporto priemonėje  registruotoje valstybėje už ES ribų  nėra aiškiai įrodyta galiojanti teršalų klasė, transporto priemonei elektroninėje rinkliavų sistemoje priskiriama klasė Euro II.

Vėliau įrodant Euro III ir aukštesnę teršalų klasę, transporto priemonė užregistruojama atitinkamoje kategorijoje.
Sistemos operatorius privalo nuskaityti transporto priemonės techninį pažymėjimą, registracijos liudijimą ir sertifikatą CEMT, kurį pateikia vartotojas užregistruodamas transporto priemonę  elektroninėje rinkliavų sistemoje.

Po elektroninės įrangos perėmimo vartotojas gauna  iš sistemos operatoriaus dokumentą su įrašytais duomenimis, kuriuos jis privalo vietoje patikrinti. Jei vartotojas gaudamas dokumentą patvirtina jame esančius duomenis, tai jis vėliau atsako už jų tikslumą. Transporto priemonės vartotojas yra atsakingas už skubų neteisingų duomenų ištaisymą elektroninėje rinkliavų sistemoje.

Įrašytus duomenis sistemos operatorius saugo elektronine forma 5 metus po rinkliavos sąskaitos elektroninei įrangai panaikinimo.
Jei sistemos operatorius nustatys registruotų duomenų, susijusių su rinkliavos tarifo nustatymu, neatitikimus techniniame pažymėjime, registracijos liudijime ar  CEMT sertifikate su pateiktais duomenimis, sistemos operatorius privalo nedelsiant ištaisyti šiuos neteisingai registruotus duomenis, ir tai privalo atlikti per 48 valandas, kai buvo išsiųstas transporto priemonės operatoriui pranešimas apie nustatytą neatitikimą.

Kartu su registruotų duomenų pakeitimu sistemos operatorius iš naujo apskaičiuoja visų registruotų rinkliavų įvykius tansporto priemonėje, kurios registruoti duomenys buvo pakeisti. Rinkliavos skirtumas, atsiradęs dėl išankstinio ir vėlesnio mokėjimo, nurodomas sąskaitoje faktūroje.Transporto priemonės operatorius privalo informuoti sistemos operatorių apie visus registruotų duomenų pokyčius per penkias dienas nuo jų pakeitimo dienos. Vartotojui taikomos sankcijos pagal įstatymą, kai jo vairuojamoje mokamais keliais transporto priemonėje esančioje elektroninėje įrangoje yra įvesti neteisingi duomenys. 

Rinkliavų įpareigojimui nustatyti naudojamos elektroninės rinkliavų sistemos (pvz. rinkliavos įvykio) duomenys. Vartotojas pripažįsta, kad jis privalo mokėti rinkliavas remdamasis elektroninės rinkliavų sistemos duomenimis, net jei rinkliavos įvykis nebuvo užregistruotas, tačiau iš elektroninės rinkliavų sistemos matyti, kad tam tikroje atkarpoje buvo pasinaudota mokamu keliu. 

2
Rinkliavos gali būti mokamos

Rinkliavos gali būti mokamos:

 • išankstinio arba 
 • vėlesnio mokėjimo režimu.

Rinkliavos abiejuose režimuose mokamos tik Čekijos valiuta, neatsižvelgiant į tai, kokios mokėjimo priemonės gali būti panaudotos. Mokėjimo būdas derinamas prieš transporto priemonės registraciją elektroninėje rinkliavų sistemoje.

3
Kokios yra sąlygos mokesčio mokėjimui išankstiniu režimu?

Išankstinio režimo mokėjimui taikomos šios sąlygos:

 • Vėlesnio mokėjimo sutarties sudarymas su atidėtu mokėjimu (su banko garantija) arba susitarimas dėl vėlesnių apmokėjimo sąlygų  su kuro mokėjimo kortele. Susitarimus dėl apmokėjimo sąlygų arba jų pakeitimų gali sudaryti transporto priemonės operatoriaus įgaliotasis asmuo arba kitas asmuo, kuris sistemos operatoriui pateikia transporto priemonės operatoriaus įgaliojimą veikti jo vardu. Įgaliojimo formą transporto priemonės operatorius gali gauti klientų kontaktiniame centre arba paslaugų portale.
 • Siekiant sudaryti susitarimą dėl atidėto mokėjimo sąlygų, transporto priemonės operatorius privalo pateikti sistemos operatoriui šiuos duomenis:
 1. pavadinimą arba įmonės pavadinimą ir būstinės adresą, jei transporto priemonės operatorius yra  juridinis asmuo,
 2. vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, pilietybę, jei transporto priemonės operatorius yra fizinis asmuo
 3. įgaliotojo asmens vardą, pavardę, gimimo datą, pilietybę ir adresą,
 4. transporto operatoriaus  priemonės identifikacijos numerį, kuris buvo priskirtas arba lygiaverčius kitos valstybės duomenis,
 5. transporto priemonės pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo numerį, kuris buvo priskirtas
 6. transporto priemonės operatoriaus įrašo komerciniame registre ar lygiaverčio įrašo duomenis, jeigu yra toks registracijos įrašas,
 7. transporto priemonės registracijos numerį ir valstybę, kurioje yra transporto priemonė registruota,
 8. transporto priemonės kategoriją pagal taikomus teisės aktus, visų pirma Reglamentus,
 9. bendrą transporto priemonės svorį, ašių skaičių ir transporto priemonės teršalų klasę,
 10. nuorodą, ar transporto priemonėje įrengtas įtaisas ar modifikacija, kuri gali trukdyti tinkamai veikti elektroninei  įrangai,
 11. numatomą mokamų kelių, kuriais transporto priemonės operatorius planuoja važiuoti per nustatytą laiką vėlesnio mokėjimo režimu, ilgį
 12. transporto priemonės operatoriaus banko ryšį,
 13. transporto priemonės operatoriaus kontaktinius duomenis, įskaitant elektroninio pašto adresą.
 • Kuro kortelės priėmimas už rinkliavas, indėlius ir mokesčius už paslaugas pagal tarifą, kurią išdavėjas  pripažįsta pagal susitarimą dėl vėlesnio mokėjimo su kuro mokėjimo kortele.
 • Banko garantijos teikimas ir garantijos sistemos operatoriui perdavimas, jei bus sudaryta vėlesnio mokėjimo sutartis su atidėto mokėjimo terminu. Banko garantija turi būti išduota sistemos operatoriaus reikalaujamai sumai.

Kol sistemos operatorius nuspręs, ar transporto operatorius atitinka visas pirmiau nurodytas sąlygas, rinkliava gali būti mokama tik išankstinio mokėjimo būdu.

Keičiant mokėjimo režimą privalo būti grąžinta pirminė  įranga ir paimta nauja elektroninė įranga. 

4
Naujos transporto priemonės pakeitimai ir registracija

Jei transporto priemonės operatorius yra užsiregistravęs elektroninėje rinkliavų sistemoje, bet tuo pačiu metu jis turi skolų ir / arba kitų neįvykdytų įsipareigojimų, sistemos operatorius gali atsisakyti registruoti transporto priemonę arba iš dalies pakeisti susitarimą dėl vėlesnio mokėjimo.

Jeigu pasikeičia transporto priemonės operatorius, kuris yra užregistruotas elektroninėje rinkliavų sistemoje, naujas transporto priemonės operatorius, jo įgaliotinis ir išankstinio mokėjimo režime vairuotojas privalo prieš naudodami mokamus kelius kreiptis dėl transporto priemonės registravimo elektroninių rinkliavų sistemoje ir sistemos operatoriui pateikti naujus registracijos duomenis.

Pirminis transporto priemonės operatorius privalo grąžinti elektroninę įrangą ir sumokėti visus įsipareigojimus.

5
Kur galima gauti daugiau informacijos

Kur galima gauti daugiau informacijos.

Visas transporto priemonių operatorių, vairuotojų bei įgaliotų asmenų teises ir įsipareigojimus dėl sutarčių ir registracijos, reglamentuoja atitinkamos sistemos operatoriaus bendrosios ir įstatymų nuostatos.  Daugiau informacijos dėl transporto priemonių registravimo rinkliavų sistemoje rasite:

 • interneto portale www.mytocz.eu klientų paslaugų skyriuje;
 • klientų linijos telefonu +420 243 243 243.