Hogyan kell a járművet az útdíjrendszerben regisztrálni

1
Hogyan kell a járművet az útdíjrendszerben regisztrálni

A járműnek az Elektronikus útdíjrendszerbe történő regisztrálásához az Üzembentartó a Rendszerüzemeltető részére a Törvényben és a Miniszteri rendeletben részletezett, a jármű nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat köteles szolgáltatni, továbbá be kell mutatnia a Törzskönyvet vagy a Jármű forgalmi engedélyét.

A Jármű üzembentartója elsősorban az alábbi adatokat köteles szolgáltatni:

 • a jármű forgalmi rendszáma és a Járművet nyilvántartó állam;
 • a hatályos jogszabályok szerinti Járműkategória;
 • a Jármű össztömege, tengelyszáma és környezetvédelmi osztálya;
 • a Jármű fel van-e szerelve olyan berendezéssel vagy átesett-e olyan átalakításon, amely gátolná az Elektronikus berendezés (fedélzeti egység) helyes működését, pl. nem metalizált-e a szélvédő,
 • Utólagos díjfizetési mód választása esetén annak a díjköteles útszakasznak a várható hossza, amelyet az Üzembentartó adott időegység alatt meg kíván tenni;
 • az Üzembentartó elnevezése vagy cégneve, esetleg családi neve és utóneve;
 • a Jármű tulajdonosának neve vagy cégneve, esetleg családi és utóneve, amennyiben a tulajdonos és az Üzembentartó nem azonos személy;
 • az Üzembentartó e-mail-címe.

A közölt adatok és bemutatott dokumentumok helyességéért a Használó felel.

Ha a jármű Törzskönyvében vagy a Forgalmi engedélyben nem szerepel a környezetvédelmi besorolásra  utaló adat, a jármű környezetvédelmi osztályát érvényes CEMT engedéllyel kell igazolni.

Ha valamely európai uniós tagállamban nyilvántartott Jármű esetében nem bizonyítható egyértelműen az érvényes környezetvédelmi osztálya, azt a Törzskönyvben vagy a Forgalmi engedélyben feltüntetett első nyilvántartásba vétel adatai alapján lehet hozzárendelni. Ha ezzel a módszerrel sem rendelhető a járműhöz a megfelelő környezetvédelmi osztály, az Elektronikus útdíjrendszerben a Jármű környezetvédelmi besorolása Euro II osztály lesz.

Ha nem európai uniós tagállamban nyilvántartott Jármű esetében nem bizonyítható egyértelműen a jármű környezetvédelmi osztálya, az Elektronikus útdíjrendszerben a Jármű környezetvédelmi besorolása Euro II osztály lesz.

Ha utólagosan Euro III vagy magasabb osztályú besorolás igazolható, a Jármű a megfelelő osztályú besorolást kapja.
A járműnek az Elektronikus útdíjrendszerbe történő nyilvántartásba vételekor a Rendszerüzemeltető a Használó által bemutatott Törzskönyvet, Forgalmi engedélyt és CEMT engedélyt jogosult beszkennelni.

Az Elektronikus berendezés átvételekor a Használó a  Rendszerüzemeltetőtől a regisztrált adatokat is tartalmazó a dokumentumot kap. A Használó kötelessége, hogy az adatokat helyben ellenőrizze. Ha a Használó a dokumentum átvételekor a regisztrált adatokkal kapcsolatban nem emel kifogást, a G284továbbiakban ő felel azok helytállóságáért. A jármű üzembentartója köteles gondoskodni arról, hogy a helytelen adatokat haladéktalanul javítsák az Elektronikus útdíjrendszerben. 
A nyilvántartásban szereplő adatokat a Rendszerüzemeltető az Elektronikus berendezéshez rendelt útdíjszámla megszüntetését követően 5 évig tárolja elektronikusan.

Ha a Rendszerüzemeltető a díjtarifa megállapítása szempontjából fontos adatok tekintetében ellentmondást állapít meg a regisztrált adatok, valamint a Törzskönyvben, a Forgalmi engedélyben vagy a CEMT engedélyben szereplő adatok között, a Rendszerüzemeltető jogosult arra, hogy az ellentmondó adatokról az Üzembentartónak küldött e-mail értesítést követő 48 óra elteltével a helytelenül regisztrált  adatokat módosítsa.

A regisztrált adatok módosításával egy időben a Rendszerüzemeltető az adatváltozással érintett Járművel kapcsolatos valamennyi nyilvántartott Útdíjas esemény után újra megálllapítja az Útdíjat. Az utólagosan és az előzetesen megállapított Útdíj közötti különbség elszámolása Előzetes díjfizetési módban az Előzetesen megfizetett útdíj elszámolásakor, Utólagos díjfizetési módban a Számlában történik.

A Jármű üzembentartója az adatváltozást követő öt napon belül köteles a Rendszerüzemeltetőt a nyilvántartásban szereplő adatok megváltozásáról tájékoztatni. A Használó a Törvény szerint szankcionálható, ha Díjköteles utat az Elektronikus berendezésbe nem a valóságnak megfelelően bevitt adatok alapján használ.

Az Útdíjfizetési kötelezettség megállapítása az Elektronikus útdíjrendszer által regisztrált adatok alapján történik (pl. Útdíjas esemény). A Használó tudomásul veszi, hogy az Elektronikus útdíjrendszer által regisztrált adatok alapján abban az esetben is Útdíjfizetési kötelezettsége van, ha a rendszer nem regisztrál Útdíjas eseményt, ám az Elektronikus útdíjrendszer adatai alapján egyértelmű, hogy a Jármű a Díjköteles út adott szakaszán áthaladt.

2
Az Elektronikus útdíjrendszerben

Az Elektronikus útdíjrendszerben az Útdíj

 

 • Előzetes díjfizetési módban VAGY
 • Utólagos díjfizetési módban egyenlíthető ki.

Mind a két díjfizetési módban az Útdíj csak a Cseh Köztársaság pénznemében fizethető meg, a fizetőeszköz típusára való tekintet nélkül. A díjfizetési módban a felek a Járműnek az Eleketronikus útdíjrendszerbe történő nyilvántartásba vétele előtt állapodnak meg.

3
Milyen feltételekkel lehetséges az Útdíj Utólagos díjfizetési módban történő megfizetése?

Az Útdíj Utólagos díjfizetési módban történő megfizetése az alábbi feltételekkel lehetséges:

 • Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodás megkötése halasztott fizetéssel (Bankgaranciával) vagy Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodás Üzemanyagkártyás fizetéssel. Az Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodásokat vagy azok módosításait az Üzembentartó nevében képviselője vagy olyan személy kötheti meg, aki a Rendszerüzemeltetőnek hitelesített meghatalmazással igazolja, hogy eljárhat az Üzembentartó nevében. A meghatalmazás űrlapot az Üzembentartó a Kapcsolattartó ponton átveheti, vagy az Ügyfélszolgálati portálról kinyomtathatja. 
 • Az Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodás megkötése céljából a Jármű üzembentartója a Rendszerüzemeltető számára elsősorban az alábbi adatokat köteles szolgáltatni:
 1. ha az Üzembentartó jogi személy, a név vagy cégnév és székhely,
 2. ha az Üzembentartó magánszemély, utónév, családi név, születési idő, lakcím, állampolgárság,
 3. a meghatalmazott személy utóneve és családi neve, születési ideje, állampolgársága és lakcíme,
 4. a Jármű üzembentartójának statisztikai száma, amennyiben ilyennel rendelkezik, esetleg más országban hasonló azonosító adat,
 5. a Jármű üzembentartójának adószáma / áfa-adószáma, amennyiben ilyennel rendelkezik,
 6. a Jármű üzembentartójának cégnyilvántartási vagy egyéb nyilvántartási adatai, ha nyilvántartásban szerepel,
 7. a Jármű forgalmi rendszáma és a nyilvántartó ország,
 8. a hatályos jogszabályok, főképpen a Kormányhatározat szerinti Járműkategória,
 9. a Jármű össztömege, tengelyszáma és környezetvédelmi besorolása,
 10. a Jármű fel van-e szerelve olyan berendezéssel, vagy átesett-e olyan átalakításon, amelyek gátolhatnák az Elektronikus berendezés szabályos működését,
 11. Utólagos díjfizetési mód választása esetén a díjköteles útszakasz várható hossza, amelyet az Üzembentartó adott időegység alatt meg kíván tenni;
 12. az Üzembentartó banki adatai,
 13. az Üzembentartó elérhetőségei, beleértve az e-mail-címet is.
 • Ha az Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodást Üzemanyagkártyás fizetéssel kötik, a kibocsátó nyilatkozata arról, hogy az Üzemanyagkártyával Útdíj, Pénzbiztosíték és a Díjtáblázat szerinti szolgáltatási díjak fizethetők.
 • Ha az Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodást halasztott fizetéssel kötik, a Bankgarancia megállapodás, valamint a Bank által kiállított Fedezetigazolás átadása a Rendszerüzemeltetőnek. A Bankgaranciát Rendszerüzemeltető által igényelt összegre kell kiállítani. 

Az Útdíjat Előzetes díjfizetési módban kell fizetni mindaddig, amíg a Rendszerüzemeltető nem dönt arról, hogy a Jármű üzembentartója teljesíti-e a fenti feltételeket.
A díjfizetési mód megváltoztatásakor cserélni kell az Elektronikus berendezést.

 

4
Új járműváltozások és regisztráció

Ha az Üzembentartónak az Elektronikus útdíjrendszerben nyilvántartott Járműve van, és a Jármű tekintetében a rendszer Útdíjhátralékot és/vagy egyéb kötelezettséget tart nyilván, a Rendszerüzemeltető megtagadhatja az Üzembentartó további Járművének a nyilvántartásba vételét, vagy az Utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodás módosítására irányuló kezdeményezését.  

Ha az Elektronikus útdíjrendszerben nyilvántartott Jármű esetében megváltozik az Üzembentartó személye, az új Üzembentartó, meghatalmazott képviselője vagy Előzetes díjfizetési módban a Járművezető a Díjköteles út használata előtt köteles kérni a Jármű újbóli regisztrálását az Elektronikus útdíjrendszerbe, egyúttal a Rendszerüzemeltető számára meg kell adniuk az új regisztrációs adatokat.

Az eredeti Üzembentartó köteles az Elektronikus berendezést visszaszolgáltatni, és a Rendszerüzemeltetővel szemben fennálló valamennyi kötelezettségét ki kell egyenlítenie. 

5
Hol kapható további tájékoztatás

Az Üzembentartóknak, a Járművezetőknek, esetleg a meghatalmazott személyeknek a szerződésekkel és a regisztrációval kapcsolatos jogait és kötelességeit az Rendszerüzemeltető által kiadott Általános Szerződési Feltételek, valamint a törvény vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

A járműveknek az elektronikus útdíjrendszerbe történő regisztrálásával kapcsolatos további tájékoztatás 

 • www.mytocz.eu internetes portálon az Ügyfélszolgálat menüpont alatt,
 • telefonon a +420 243 243 243 Ügyfélszolgálati telefonszámon kapható.