Jak zarejestrować pojazd, który jest zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty drogowej

1
Warunki Trybu zwolnienia z uiszczania opłaty drogowej

Warunkiem używania urządzenia elektronicznego (jednostki pokładowej) w trybie zwolnienia z uiszczania opłaty drogowej jest zawarcie Umowy w sprawie warunków używania urządzenia elektronicznego w trybie zwolnienia z uiszczania opłaty drogowej dla pojazdów zwolnionych z uiszczania opłaty drogowej.

Umowę w sprawie używania urządzenia elektronicznego w trybie zwolnienia z uiszczania opłaty drogowej użytkownik pojazdu może zawrzeć w punkcie kontaktowym.
Umowa w sprawie korzystania z urządzenia elektronicznego w trybie zwolnienia z uiszczania opłaty drogowej włącznie ze zmianami może być zawierana za użytkownika pojazdu przez jego organ statutowy czy osobę z pisemnym upoważnieniem władz i organów publicznych, ewentualnie inna osobę, która przedstawi administratorowi systemu pisemne pełne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym podpisem osoby uprawnionej do występowania w imieniu użytkownika pojazdu.

Użytkownik powinien również przedstawić uwierzytelniony dokument potwierdzający jego osobność prawną oraz Kartę pojazdu lub Dowód rejestracyjny pojazdu. Jeśli pojazd użytkownika ma metalizowaną przednią szybę, użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Administratora Systemu przy rejestracji pojazdu. Użytkownik odpowiada za poprawność przekazanych danych i przedłożonych dokumentów.

O zmianie danych użytkownik pojazdu musi poinformować administratora systemu za pośrednictwem formularza reklamacyjnego. Administrator systemu jest zobowiązany wdrożyć zgłoszone zmiany najpóźniej w terminie do trzydziestu  (30) dni od doręczenia niniejszego powiadomienia.

2
Gdzie można uzyskać dalsze informacje

Wszelkie prawa i obowiązki użytkowników pojazdów, które są zwolnione z uiszczania opłaty drogowej, regulują odpowiednie przepisy Ogólnych Warunków Handlowych Administratora elektronicznego systemu poboru opłat drogowych oraz odpowiednie przepisy ustawy. 

Dalsze informacje, które dotyczą rejestracji pojazdów w systemie opłat drogowych są dostępne:

  • na portalu internetowym www.mytocz.eu w sekcji Usługi dla klientów;
  • telefonicznie za pośrednictwem infolinii +420 243 243 243.